Näin autamme Kirewa-Nabuyogassa

Pääyhteistyökumppani on World Vision Uganda, joka vastaa ohjelman toteuttamisesta. Hyödynsaajat ovat myös ohjelman tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja osallistuvat aktiivisesti työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kouluttamalla paikallisia ihmisiä ja rakentamalla työ alusta lähtien heidän varaansa taataan työn jatkuvuus ja tulosten kestävyys. Aluekehitysohjelma tekee yhteistyötä erityisesti paikallishallinnon, eri viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Kirewa-Nabuyogan nykyisen ohjelmakauden keskiössä on elinkeinojen ja koulutuksen parantaminen. Sairaudet kuten hiv ja malaria ovat kuitenkin yhä edelleen merkittävä ongelma. Monet alueen ongelmista ovat kiinteästi sidoksissa toimeentulon niukkuuteen, joten elinkeinojen kehittämisellä on keskeinen rooli ohjelma-alueen kokonaiskehitykselle. Maatalousvaltaisen Kirewa-Nabuyogan alueella on tuettu maanviljelijöiden järjestäytymistä yhdistyksiksi, joiden kautta viljelijöitä on esimerkiksi koulutettu tehokkaampien viljelymenetelmien käyttöön. Yhdistyksissä viljelijät voivat tehdä myös yhteisiä hankintoja ja säästää rahaa isompia investointeja varten. Ihmisten toimeentulomahdollisuuksia parannetaan myös kouluttamalla nuoria sekä naisia ammattiin ja yrittäjyyteen.

Alueen asukkaiden omaehtoinen vaikuttamistyö eli kansalaisvaikuttaminen (Citizen Voice and Action -toiminta) on parantanut ohjelma-alueen terveys- ja koulutuspalveluita viime vuosina. Avaamalla maan lainsäädäntöä paikalliselle dhopadholan kielellä ja kouluttamalla kansalaisia oikeuksistaan heitä on tuettu vaatimaan parempia palveluita viranomaisilta. Kun asukkaat tietävät esimerkiksi terveyshenkilökunnan koulutusvaatimukset, he kykenevät vaatimaan keskuksiin pätevää henkilökuntaa. Tähän mennessä vaikuttamistyöllä on lisätty jo terveyskeskuksen henkilökunnan määrää. Kansalaisvaikuttamisella on kiinnitetty vanhempien ja koulujen huomiota lasten kouluruokailun tärkeyteen ja parannettua myös opettajien sukupuolijakaumaa. Jatkossa kansalaisvaikuttamista sovelletaan myös lastensuojelutyöhön.

Suurin osa alueen lapsista aloittaa koulun, mutta kaikki eivät käy edes alakoulua loppuun eivätkä läheskään kaikki jatka yläkouluun. Tyttöjen koulussa pysymistä parannetaan kestositeiden valmistamisella ja jakamisella. Myös opetuksen tasossa on paljon parantamisen varaa. Laatua on parannettu esimerkiksi toimittamalla kouluihin säännöllisesti paikallisia sanomalehtiä, mikä on parantanut oppilaiden sisälukutaitoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista.

World Visionin kouluttamilla ja tukemilla vapaaehtoisilla kyläterveystyöntekijöillä on keskeinen rooli ihmisten - etenkin lasten - terveys- ja ravitsemustilanteen seurannassa, valistamisessa ja ohjeistamisessa. Hiv-tietoisuutta ylläpitävät Kirewa-Nabuyogassa paitsi terveysvapaaehtoisten myös hiv-valistuneiden uskonnollisten johtajien verkosto. Heidän vaikutuksensa on näkynyt hiv-testausten määrän kasvussa.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Ruokaturva, koulutus, kansalaisvaikuttaminen

Hanke: Kirewa-Nabuyoga
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Uganda
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Japadhola
Pääuskonto: Kristinusko, islam
Päätoimeentulo: maanviljely, karjanhoito, kaivoksissa työskentely, kalastus
Alkaa: 2004
Päättyy: 2023
Asukkaita: 81 000
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Uganda
Muut kumppanit:
Hyödynsaajat sekä paikallishallinto ja muut järjestöt

Kehitystavoite:
Vahvistaa Kirewa-Nabuyogan yhteisöjen kykyä selvitä hivin ja aidsin sekä laajamittaisen köyhyyden haasteista

Välittömät tavoitteet:
1. Lasten hyvinvoinnin parantuminen
2. Kotitalouksien parantunut ruokaturva ja tulonhankinta

Budjetti: 445 545€ vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040