Järjestöt muistuttavat ministeriä lasten oikeuksista

Kannanotto 28.6.2011

Suomen World Vision, Suomen Unicef, Plan Suomi Säätiö ja Pelastakaa Lapset toivovat, että kehitysministeri Heidi Hautalan ministerikaudella lasten oikeudet nostetaan paremmin esiin Suomen tulevassa kehityspolitiikassa ja Suomi kasvattaisi kansainvälisten sitoumusten mukaisesti kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Tahot esittävät:

  • Suomen kehityspolitiikan tulee olla ihmisoikeusperustaista ja erityisesti lasten oikeudet tulee ottaa vahvemmin esiin tulevassa kehityspoliittisessa ohjelmassa.
  • Vuosituhattavoitteista erityisesti köyhyyden poistamiseen, koulutukseen ja terveyteen liittyvät tavoitteet tulee asettaa keskiöön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Kaikessa kehitysyhteistyössä tulee selvittää toiminnan vaikutukset lapsiin.

Oikeusperustainen työ

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on yksi oikeusperustaisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lähtökohdista. YK:n Lapsen oikeuksien komitea ehdottikin Suomelle kesäkuussa, että lapsen oikeudet tulisi huomioida tarkemmin Suomen kehityspolitiikassa. Pidämme erittäin hyvänä hallitusohjelman neuvottelutuloksen linjaa, joka korostaa oikeusvaltiokehitystä ja ihmisoikeuksia Suomen kehitysyhteistyössä. Ihmisoikeusperustaisen kehitysyhteistyön päämääränä on tukea myös lapsia ja nuoria vaatimaan oikeuksiaan. Hallitusohjelman neuvottelutulos painottaa lisäksi kehityspolitiikan johdonmukaisuutta, avun laatua ja tuloksellisuutta. Oikeusperustainen kehitysyhteistyö takaa näiden toteutumisen laadukkaammin kuin tarveperustainen lähestymistapa. Ehdotamme, että tulevassa kehityspoliittisessa ohjelmassa kiinnitetään enemmän huomiota oikeusperustaiseen kehitysyhteistyöhön, lasten ja nuorten oikeudet huomioiden.

Vuosituhattavoitteet keskiössä

Suurin osa maailman köyhistä on lapsia. Köyhyyden seurannaisvaikutukset, kuten nälkä, sairaudet, koulutuksen puute, syrjäytyminen ja hyväksikäyttö sekä eloonjäämisen epävarmuus kohdistuvat erityisen vakavasti juuri lapsiin. YK:n vuosituhattavoitteet kohentavat toteutuessaan lasten asemaa ja mahdollistavat lapsen kasvun yhteiskunnan täysipainoiseksi jäseneksi. Erityisesti tulee panostaa köyhyyden poistamiseen, laadukkaan koulutuksen turvaamiseen ja terveyden edistämiseen. Vuosituhattavoitteet ovat vuodesta 2000 lähtien olleet myös Suomen kehityspolitiikan kulmakivi.

Tavoitteiden toteutuminen vuoteen 2015 mennessä on mahdollista, mutta vaatii lisäpanostuksia ja rahoitusta erityisesti hauraissa ja konflikteista kärsivissä valtioissa. Siksi on tärkeää, että myös Suomi takaa jatkuvuuden jo aikaan saaduille edistysaskelille ja toimii aktiivisesti vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittyviä maita tulisi lisäksi tukea kansallisten tilastointijärjestelmien kehittämisessä, jotta tiedetään mitkä ihmisryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia ja jäävät kokonaan ilman koulutusta tai joutuvat keskeyttämään koulunkäynnin. Näin ollen resursseja voitaisiin suunnata paremmin ja tasa-arvoisemmin heikoimmassa asemassa olevien lasten tukemiseen.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen lukeutuu Suomen kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaaviin teemoihin, jotka tulisi huomioida kaikessa toiminnassa. Valtiontalouden tarkastusviraston ja ulkoministeriön evaluoinnit vuodelta 2008 kuitenkin kertovat, että Suomen kehitysyhteistyö on epäonnistunut helposti syrjäytyvien ihmisryhmien oikeuksien huomioimisessa.

Tuloksellisen toiminnan takaamiseksi lapsen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiselle on asetettava selkeät tavoitteet sekä indikaattorit, joita tulee seurata. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tulee olla osa kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Lisäksi lapsen oikeuksien ja aseman edistämisen rahoitus on tarpeellista tuoda näkyväksi budjettitasolla ja sen seuranta tulee sitoa selkeisiin tavoitteisiin.


Lisätietoja:
Tiina Saukko, toiminnanjohtaja, Suomen World Vision, puh. 040 509 5909
Marja-Riitta Ketola, pääsihteeri, Suomen UNICEF, puh. 09 584 501
Riitta Weiste, pääsihteeri, Plan Suomi Säätiö, puh. 040 5512 572
Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset, puh. 050 462 1148