Tietosuojaseloste, käyttöehdot ja rahankeräyslupa

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperusteet

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen luovutukset EU:n
ulkopuolelle

8. Henkilötietojen säilytys

9. Rekisterin suojaus

10. Rekisteröidyn oikeudet

11. Evästeiden käyttö

12. Immateriaalioikeudet

13. Ladatun aineiston omistusoikeus

14. Käyttöehtojen voimassaoloaika

15. Erimielisyydet

16. Maksaminen

17. Rahankeräyslupa

18. Kolmansien osapuolien palvelut verkkosivustollemme

19. Muutokset tietosuojaselosteesen

 

World Visionin tietosuojatoiminnan tarkoitus on varmistaa, että asiakkaiden henkilötietoja käsitellään vastuullisesti asiakkaiden yksityisyyttä ja tiedollista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. World Vision noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja henkilötietolakiin (523/1999) 10 §.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen World Vision ry (Y-tunnus: 0533334-9)
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Clergeaud
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. 096 818 300
etunimi.sukunimi@worldvision.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen World Visionin lahjoittaja- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten yksityislahjoittajien ja -asiakkaiden sekä lahjoittaja- ja asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus on

 • asiakas- ja lahjoittajatietojen oikea ja ajantasainen hallinto ja ylläpito
 • lahjoittajarekisterin ylläpito ja kehittäminen
 • asiakassuhteiden hoito ja ylläpito
 • toiminnasta tiedottaminen
 • organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin
 • muu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilötietojen käsittely Suomen World Vision ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 1. Lainsäädäntöön
 1. Kirjanpitolakiin
 2. Rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi
 1. Säännölliseen lahjoittamiseen tai kertalahjoittamiseen perustuvaan sopimukseen
 2. Suostumukseen esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä verkkopalvelussa

Tietoja kerätään lahjoittamiseen perustuvaan sopimukseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen perustuen.

Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen ja lahjoitusten käsittelyyn sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin asiakassuhteen perusteella oikeutettuun etuun perustuen.

Kummiksi tai muuksi säännölliseksi lahjoittajaksi ryhtyminen on sopimus, sillä lahjoittamista ei voida aloittaa ilman lahjoittajatietoja. Sopimuksen perusteella lähetämme lahjoittajalle tietoa esimerkiksi kummilapsesta, kummi- tai säännöllisellä tuella tehdystä työstä, muista lahjoittamismahdollisuuksista, kehitysyhteistyöstä ja yleisesti World Visionin toiminnasta. Lahjoittajalla on oikeus kieltäytyä esimerkiksi uutiskirjeiden vastaanottamisesta, mutta tällöin lahjoittaja ottaa itse vastuun siitä, että häneltä jää saamatta mahdollisesti tärkeää tietoa lahjoituskohteeseen liittyen, esimerkiksi videotervehdys kummilapselta.

Myös kertalahjoittajille lähetämme tietoa lahjoituksen vastaanottamisesta sekä lähinnä uutiskirjeen kautta lahjoituksen käytöstä ja World Visionin toiminnasta, paitsi jos lahjoitus on tehty anonyymisti.

Uutiskirjeen tai World Vision -lehden tilaajat antavat suostumuksen kirjeen tai lehden lähettämiseen. Samoin arvontaan tai kyselyyn osallistujat voivat antaa suostumuksen World Visionin viestien lähettämiseen. Asiakas voi milloin tahansa perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä World Visioniin tai poistumalla postituslistalta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suomen World Vision tekee asiakaskunnastaan ajoittain profilointia, jonka tarkoituksena on parempi asiakasviestintä. Profiloinnin perusteella ei tehdä muuta automaattista päätöksentekoa asiakkaiden suhteen.  

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit, tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Tv-mainonnan tai muun vastaavan yhteydessä saatujen tekstiviestien perusteella syntyy kertaluontoisia asiakassuhteita. Näihin puhelinnumeroihin tehdään esimerkiksi kiitossoittoja. Jos muuta asiakassuhdetta ei tällaisen soiton yhteydessä synny, numerot tuhotaan tietyn ajan jälkeen sekä omista kampanjarekistereistä että yhteistyökumppaneiden järjestelmistä.

Myös telemarkkinoinnin yhteydessä asiakasrekisteriin laitetaan vain sellaiset henkilöt, joiden kanssa syntyy asiakassuhde sopimukseen tai suostumukseen perustuen. Jos asiakassuhdetta ei tällaisen soiton yhteydessä synny, numerot ja asiakkaan mahdolliset muut tiedot tuhotaan tietyn ajan jälkeen sekä omista kampanjarekistereistä että yhteistyökumppaneiden järjestelmistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja tai tietoryhmiä:

 • Yhteystiedot
 • Asiakas- tai kumminumero
 • Sukupuoli
 • Asiakkaan rooli (esimerkiksi yritys tai perhe) sekä toiminnan kannalta oleelliset ryhmittelytiedot (esimerkiksi käännöspalvelun asiakas)
 • Postituslistatiedot
 • Lahjoitustiedot sekä osto- ja maksutapahtumat
 • E-laskutusta (aiemmin suoraveloitus) koskevat yhteystiedot (e-laskuosoite)
 • Tieto avustettavasta kohteesta
 • Rekisteröidyn ja Suomen World Visionin välillä käyty yhteydenpito
 • Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot (esimerkiksi toiminnasta tiedottamisen kieli, syntymäaika tai ikä)
 • Ulkoisista tietolähteistä saatavat asiakkuuksiin liitettävät tiedot kuten Postin osoitepäivitykset sekä asuinaluetta ja asiakasryhmiä kuvaavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään, kun he ryhtyvät säännölliseksi lahjoittajaksi, tekevät lahjoituksen tai ostoksen Suomen World Visionin verkkokaupassa, tilaavat uutiskirjeen tai muun Suomen World Visionin julkaisun, osallistuvat ilmoittautumista vaativaan tapahtumaan tai antavat tiedot kilpailun, testin, arvonnan tai kyselyn yhteydessä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä. Ulkoisista tietolähteistä voidaan ajoittain tehdä osoitepäivityksiä (esimerkiksi Posti tai Väestörekisteri) sekä hakea asuinaluetta ja asiakasryhmiä kuvaavia tietoja. Suomen World Vision ei säännönmukaisesti kerää rekisteriin henkilötietoja muista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen World Vision ry ei anna tai myy rekisterissään olevia henkilötietoja ulkopuolisille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Suomen World Visionin käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Suomen World Visionin valtuuttamana. Tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA:n ulkopuolella. Tällöinkin Suomen World Vision huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla

Kummiksi ryhtyneiden yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite ja kumminumero) toimitetaan maahan, missä kummilapsi asuu, jotta kummikirjeenvaihto voidaan toteuttaa. Tietojen siirto tapahtuu suojatusti käyttäen World Visionin sisäistä tietojärjestelmää, jonne yhteystiedot myös talletetaan.

8. Henkilötietojen säilytys

Asiakas- ja lahjoittajatietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on lahjoittaja. Lahjoituksen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan viimeisestä lahjoituksesta. Suostumukseen perustuvat asiakastiedot säilytetään pääasiallisesti, kunnes suostumus perutaan. Joissain tapauksissa Suomen World Vision voi keskeyttää suostumukseen perustuvan palvelun ja poistaa henkilötiedot, jos palvelun käyttö on ollut pitkään inaktiivista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Tietojärjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien (käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätaso) avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Mahdolliset manuaaliset asiakasrekisteriaineistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai lakiin perustuvasta viranomaisen pyynnöstä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen World Visionin asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi ja osoite tai asiakastunnus. Suomen World Visionilla on oikeus pyytää myös muita tietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi.
 • Oikaisuoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta häntä koskeviin tietoihin, jotka on tallennettu rekisteriin. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tietojen poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tietojen poistoa koskevan pyynnön. On huomattava, että kaikkia sopimukseen tai oikeutettuun etuun perustuneita tietoja ei voida heti poistaa esimerkiksi kirjanpitosääntöihin perustuen. Poisto tehdään anonymisoimalla asiakkaan tiedot eli poistamalla tai salaamalla kaikki sellainen tieto, jonka perusteella asiakas voitaisiin tunnistaa.
 • Vastustamisoikeus (suostumuksen peruutusoikeus): Suomen World Visionin lahjoittaja- ja asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksessa ja henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Suomen World Visionilta lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen, sähköpostiin tai puhelinnumeroon.

Henkilöllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti. Henkilöllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukaisesti.

11. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.
 
Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehon mittaamisessa. 
 
Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.
 
Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen tai niiden tyhjentäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. 
 

12. Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu sisältää Suomen World Visionin immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin omassa verkkopalveluiden käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman Suomen World Visionin erillistä kirjallista lupaa. Suomen World Visionin verkkopalvelussa olevaan aineistoon on sallittua linkittää ilman Suomen World Visionin erillistä lupaa, samoin kuin kyseisen aineiston käyttäminen lähde mainiten harjoitustyössä tai koulutehtävissä.

Käyttäjän tulee olla etukäteen yhteydessä Suomen World Visionin viestintään kaikissa Suomen World Visionin logon käyttöä koskevissa asioissa.

Mahdolliset käyttäjän verkkopalveluun lataamat aineistot eivät saa loukata Suomen World Visionin tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, näitä sääntöjä tai hyvää tapaa. Suomen World Vision varaa oikeuden poistaa kyseinen materiaali ja/tai estää sen käyttö harkintansa mukaan, viranomaisen pyynnöstä tai kolmannen osapuolen ilmoituksen perusteella ja tarvittaessa estää käyttäjältä kyseisen verkkopalvelun käyttö.

13. Ladatun aineiston omistusoikeus

Käyttäjän Suomen World Visionin verkkopalveluun lataaman aineiston omistusoikeus säilyy käyttäjällä, eikä Suomen World Visionilla ole oikeutta käyttää käyttäjän lataamaa aineistoa omassa tai muiden markkinoinnissa. Käyttäjä myöntää Suomen World Visionille oikeuden kyseisen käyttäjän verkkopalveluun lataaman aineiston muokkaamiseen, kopioimiseen, julkaisuun tai julkaisematta jättämiseen, yleisön saataville saattamiseen tai saattamatta jättämiseen kokonaisuudessaan tai osittain. Kyseinen oikeus sisältää aineiston esittämisen verkkopalvelun esittely- tai promootioyhteyksissä.

14. Käyttöehtojen voimassaoloaika

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Suomen World Visionin voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutokset verkkopalvelun kohdassa "Käyttöehdot". Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla sivuston käyttöä.

15. Erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin verkkopalveluihin, niiden sisältöihin tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

16. Maksaminen

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoittamisen maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
 
Lahjoitus syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. 
Lue lisää Visma Pay -palvelusta: https://www.visma.fi/vismapay/
 

17. Rahankeräyslupa

Keräysluvan numero
RA/2021/1328
Myöntäjä
Poliisihallitus, 14.10.2021
 
Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa toistaiseksi 1.1.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.
 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Varat käytetään Suomen World Visionin kehitysyhteistyöhön ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja tiedottamiseen Every Child Counts -ohjelman 2018-2021 mukaisesti. Tähän sisältyvät kehitysyhteistyöhankkeet ja katastrofiapu kehitysmaissa, tiedotus- ja kansainvälisyyshankkeet Suomessa sekä niitä tukevat toiminnot.


Keräysluvan numero:

ÅLR 2021/3576
Myöntäjä:
Ålands landskapsregering, 27.5.2021
 
Toimeenpanoaika ja -alue
1.10.2021 - 30.9.2022 Ahvenanmaa
 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Varat käytetään Suomen World Visionin kehitysyhteistyöhön ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja tiedottamiseen Every Child Counts -ohjelman 2018-2021 mukaisesti. Tähän sisältyvät kehitysyhteistyöhankkeet ja katastrofiapu kehitysmaissa, tiedotus- ja kansainvälisyyshankkeet Suomessa sekä niitä tukevat toiminnot.
 

18. Kolmansien osapuolien palvelut verkkosivustollemme

18.1 Googlen palvelut verkkosivustollamme

Olemme integroineet alla luetellut, Irlannissa sijaitsevan Google Ireland Limitedin ("Googlen") palvelut verkkosivustoomme. Käyttäessäsi verkkosivustollamme Googlen palveluita, voi myös Google käsitellä sinua koskevia henkilötietojasi. Emme voi poissulkea mahdollisuutta, että Google lähettää tietoja myös Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimolle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä henkilötietojen siirtokäytäntöjä. Löydät niistä lisätietoja osoitteesta https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=fi.

Emme voi vaikuttaa siihen, millä tavalla ja mitä henkilötietojasi Google käsittelee. Googlen tietosuojailmoituksessa kuvataan, mitä tietoja Google voi palveluitaan käyttävistä käsitellä  (https://policies.google.com/privacy?gl=fi#infocollect)

Lisätietoja Googlen käyttämistä tekniikoista verkkosivustoilla, joihin Googlen palvelut on integroitu, löytyy osoitteesta https://policies.google.com/technologies?gl=fi Googlen suorittaman tietojen käsittelyn tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamisen asetusvaihtoehdot löytyvät Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteesta https://policies.google.com/privacy?gl=fi. Lisätietoja tietosuoja-asetuksista löydät osoitteesta https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

18.1.1 Google Maps

Käytämme Google Mapsia. Google Maps on karttapalvelu, jonka tarkoitus on helpottaa verkkosivustollamme ilmoittamiemme sijaintien löytämistä. Kun käytät Google Mapsia, Google voi käsitellä tietoja, jotka koskevat karttatoimintojen käyttöäsi verkkosivustollamme.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamatta syytä. Jos et hyväksy tietojesi välittämistä Googlelle jatkossa Google Mapsia käyttäessäsi, sinulla on mahdollisuus poistaa Google Maps -verkkopalvelu kokonaan käytöstä. Voidaksesi tehdä tämän sinun täytyy poistaa JavaScript-sovellus selaimesi asetuksissa. Silloin et kuitenkaan enää voi käyttää Google Mapsia ja karttanäyttöä.

Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilökohtaisia tietojasi. Niiden antamista ei vaadita oikeudellisesti eikä sopimukseen perustuen, eikä se ole välttämätöntä sopimuksen tekemisen kannalta. Tietojen antamatta jättäminen voi kuitenkin tarkoittaa, ettet ehkä voi käyttää verkkosivustoamme tai et voi käyttää sitä koko laajuudessaan.

18.1.2 YouTube

Verkkosivustomme sisältää myös YouTube-videoalustapalvelun kautta tuotettua sisältöä. YouTube on osoitteessa Yhdysvalloissa sijaitsevan YouTube LLC:n (”YouTuben”) tarjoama palvelu. YouTube LLC on Google Ireland Limitedin (”Googlen”) tytäryhtiö. YouTube on integroitu verkkosivustollemme niin kutsutun ”iFrame” -toiminnon avulla. Kun käytät iFrame -toiminnolla tuotettuja sisältöjä, ei voida sulkea pois, että YouTube tai Google voivat käsitellä henkilötietojasi ja lähettää ne kolmannessa maassa sijaitsevalle palvelimelle. Käsittelyn oikeudellinen perusta on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Integroimme sisältöä YouTubesta verkkosivustollemme voidaksemme tuoda erilaisia videoita suoraan saatavillesi verkkosivustollamme ilman, että sinun tarvitsisi hakea sisältöä erikseen YouTubesta. Tämän ansiosta voimme optimoida tarjontamme ja tehdä käyttäjäkokemuksestasi kiinnostavamman. Tämä on myös oikeutettu etumme.

Vastustamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21)

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyn jatkaminen milloin tahansa esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@worldvision.fi. Tämän jälkeen emme käsittele henkilötietojasi, ellemme voi osoittaa käsittelyyn pakottavia ja perusteltuja syitä, jotka painavat enemmän kuin omat etusi, oikeutesi ja vapautesi tai ellei käsittely palvele oikeudellisten vaateiden esittämistä tai puolustamista. 

Tietoja ja lisätietoja Googlen suorittamasta tietojen käsittelystä Googlen palveluiden käytön yhteydessä löytyy tästä tietosuojailmoituksesta osion 3.1 alta.

Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietojasi. Niiden antamista ei vaadita oikeudellisesti eikä sopimukseen perustuen, eikä se ole välttämätöntä sopimuksen tekemisen kannalta. Tietojen antamatta jättäminen voi kuitenkin tarkoittaa, ettet ehkä voi käyttää verkkosivustoamme tai et voi käyttää sitä koko laajuudessaan.

19. Muutokset tähän tietosuojaselosteesen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 3.11.2021.