Siirry sisältöön

Lastensuojeluohjeistus

Toiminta-alueellamme olevien haavoittuvien lasten ja aikuisten elämän turvaaminen on keskeistä kaikessa World Visionin (WV) toiminnassa, ohjelmissa, eri toimialoilla (katastrofiapu, kehitysyhteistyö ja vaikuttamistyö). Kaikessa tekemisessä keskeistä on ensinnäkin olla aiheuttamatta vahinkoa hyödynsaajina oleville lapsille ja aikuisille, kunnioittaa kaikkien hyödynsaajien oikeuksia ja ensisijaisesti ottaa huomioon lasten etu kaikissa toiminnoissa ja päätöksissä.

WV:llä on nollatoleranssi lapsiin tai aikuisiin kohdistuvaan väkivaltaan tai hyväksikäyttöön, mukaan lukien seksuaaliseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön, jonka tekijänä on järjestön työntekijä tai muu työmme kanssa tekemisissä oleva. WV ryhtyy tarvittaviin toimiin kaikissa epäillyissä tai tunnetuissa väärinkäyttötapauksissa. Toimenpiteissä keskeisinä ovat rikkomusten uhreina olleet lapset ja aikuiset ja heidän intressiensä esiin nostaminen.

WV pyrkii jatkuvasti parantamaan turvaamistoimia, jotka korostavat seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön ja muun väkivallan tai vahingon ehkäisemistä. Kavahdamme kaikkea vallan, aseman tai luottamuksen väärinkäyttöä minkäänlaisen seksuaalisen tai muun hyväksikäytön tarkoituksessa. Pyrimme puuttumaan hyväksikäytön syihin ennalta ehkäisevässä toiminnassamme ja koulutuksissa.

Whistleblower-järjestelmä | Määritelmiä

1. Turvaavat linjaukset ja vastuut

1.1. Asianomaiset WV-toimijat ja yhteistyökumppanit:

WV auttaa kaikkia työntekijöitä, harjoittelijoita, vapaaehtoisia ja hallituksen/ohjausryhmän jäseniä ymmärtämään turvallisuusvastuunsa ja -velvoitteensa ja noudattamaan niitä. WV soveltaa myös soveltuvia standardeja ulkopuolisiin toimijoihin kuten vierailijoihin, yhteisön vapaaehtoisiin, sopimustyöntekijöihin, kumppaneihin ja muihin kumppaneiden tai sopimuskumppaneiden kanssa työskenteleviin varmistaakseen, että heidän tehtäviinsä WV:n työssä liittyvät turvariskit on ymmärretty.

1.2. Tietoisuus:

Kaikki WV:n työntekijät, vapaaehtoiset, harjoittelijat ja hallituksen/ohjausryhmän jäsenet vakuuttavat allekirjoituksellaan, että he tuntevat, ymmärtävät ja noudattavat turvaohjeistoa. Allekirjoitetut sopimukset arkistoidaan asianmukaiseen toimistoon.

1.3. Sopimussuhteessa työskentelevät:

Sopimussuhteessa työskentelevät – tai heidän työntekijänsä tai alihankkijansa – saattavat olla tekemisissä lasten tai aikuisten hyödynsaajien kanssa tai päästä käsiksi lasten tai aikuisten hyödynsaajien henkilötietoihin. He tarvitsevat sopimukseensa alla esitellyt turvalausekkeet (tai niitä vastaavat muotoilut). Lisäksi sopimukseen on liitettävä kopio Turvallisen käytöksen ohjeistosta. Samat vaatimukset ovat voimassa riippumatta siitä, saako sopimussuhteessa työskentelevä palkkaa työstään vai tekeekö hän työnsä korvauksetta (pro bono) ja sopimuksen kestosta riippumatta.

1.4. Sopimukset kumppanijärjestöjen kanssa:

Kun WV:n ohjelmaa tai projektia toteuttamassa on kumppani, sopimus määrittelee, että ennen kuin kumppani aloittaa millään tavalla projektin toteutuksen, sen on toimitettava oma turvaohjeistonsa ja menettelytavat WV:lle hyväksyttäväksi kyseessä olevalle ohjelmalle soveltuvalla tavalla. Vaihtoehtoisesti kumppani voi suostua noudattamaan WV:n paikallista turvaohjeistoa ohjelman toteuttamisessa. Sopimuksella on varmistettava, että kumppanin kaikilla WV:n hankkeessa työskentelevillä on lain sallimissa puitteissa tarkistettu tuore ja puhdas rikosrekisteriote lapsiin kohdistuvista rikkomuksista ja aikuisiin kohdistuneesta väkivallasta (pyydettäessä todiste toimitetaan WV:lle).

1.5. Koulutus:

Kaikille WV:n työntekijöille, vapaaehtoisille, harjoittelijoille, hallituksen ja ohjausryhmän jäsenille sekä kumppanien työntekijöiden tai vapaaehtoisten WV:n projektissa työskenteleville annetaan hyödynsaajien turvaamiseen tähtäävä koulutus WV:n työsuhteen tai kumppanuuden alkaessa. WV:n työntekijät ja vapaaehtoiset saavat ajoittain täydennyskoulutusta tai muuta turvaamiseen liittyvää koulutusta ainakin kerran kahdessa vuodessa siitä eteenpäin.

1.6. Yhteydenotot turvaamisasioihin liittyen:

Kaikissa WV kenttätoimistoissa, tukitoimistoissa ja aluetoimistoissa on nimetyt turvallisuusvastaavat/yhdyshenkilöt, jotka vastaavat tämän ohjeiston toimeenpanosta. Suomen World Visionissa turvaamisasioihin liittyvä kyselyt tulee osoittaa: asiakaspalvelu@worldvision.fi, josta kyselyt ohjataan eteenpäin.

2. Käytösohjeisto

2.1. Turvallisuuden käytösohjeisto:

WV:n työntekijöiden ja yhteistyökumppanien tulee käytöksellään suojella lapsia ja aikuisia hyödynsaajia, ehkäistä seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, ehkäistä minkään muunlainen tahaton tai tahallinen haitta WV:n palvelemille tai sen toimialueella eläville ihmisille. Käytössäännöt perustuvat paikalliseen ja kulttuuriin sopivaan kanssakäymiseen (edellyttäen että se täyttää vähintään alla mainitut vähimmäisvaatimukset) lasten, vastakkaisen sukupuolen edustajien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten kanssa ja että ne on sisällytetty jokaiseen sovellettuun Turvaohjeistoon. Kaikki WV:n työntekijät ja yhteistyökumppanit noudattavat näitä ohjeita toimiessaan WV:ssä kaikkien lasten kanssa ja kaikkien aikuisten hyödynsaajien kanssa (kts. Määritelmiä).

Hyväksyttävä käytös – WV:n työntekijät ja yhteistyökumppanit:

a. Luovat ja ylläpitävät ilmapiiriä, joka ehkäisee hyödynsaajina olevien lasten ja aikuisten seksuaalisen pakottamisen ja hyväksikäytön ja joka edistää näiden käytösohjeiden noudattamista.

b. Varovat antamasta vääriä vaikutelmia sanoin, teoin tai suhteiden kautta silloin kun ollaan tekemisissä lasten ja haavoittuvien hyödynsaajien kanssa. Käytöksellä – sekä kasvokkain että digitaalisilla alustoilla, sekä verkossa että sen ulkopuolella- osoittavat kunnioitusta hyödynsaajina olevia lapsia ja aikuisia ja heidän oikeuksiaan kohtaan.

c. Varmistavat että kaikki fyysinen ja internetin kautta tapahtuva kanssakäyminen lasten ja hyödynsaajien kanssa on paikalliseen kulttuuriin sopivaa.

d. Käyttävät myönteisiä, väkivallattomia menetelmiä lasten käytöksen hillitsemisessä.

e. Ottavat vastuun omasta käytöksestään ja toimistaan järjestön edustajana.

f. Ovat aina valmiita vastaamaan omasta suhtautumisestaan lapsen käytökseen, vaikka lapsi käyttäytyisi seksuaalisesti sopimattomasti, aikuiset välttävät joutumista epäilyttäviin tai väärinymmärryksille alttiisiin tilanteisiin lasten kanssa.

g. Noudattavat mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan WV:n työssä kahden aikuisen -sääntöä, jolloin kaksi tai useampi aikuinen valvoo ja on koko ajan näkyvillä ja läsnä tilanteissa, joissa on lapsia.

h. Suostuvat turvallisuuteen liittyviin tutkimuksiin (sisäisiin ja ulkopuolisten tekemiin) ja antavat käyttöön kaiken selvityksen edellyttämän aineiston ja muun tiedon.

i. Suostuvat noudattamaan soveltuvia yksilön tietosuojalakeja ja soveltuvia WV:n tietojen ja asiakirjojen suojalinjauksia mukaan lukien WV:n digitaaliset lasten turvaohjeistot silloin kun käsitellään hyödynsaajina olevien lasten ja aikuisten henkilökohtaisia tietoja. On pidettävä mielessä, että näiden tietojen kerääminen pitää rajoittaa vain välttämättömimpään ja että tätä tietoa täytyy säilyttää ja siirtää turvallisesti ja luottamuksellisesti.

j. Raportoivat välittömästi vakiintuneiden raportointimekanismien välityksellä jokaisen tiedetyn tai epäillyn tapauksen tai tämän ohjeiston rikkomuksen, johon on syyllistynyt WV.n työntekijä tai yhteistyökumppani tai toisen järjestön humanitaarisen avun työntekijä (Katso raportointiohjeet kohdasta 6.5.1.)

Sopimaton käytös – WV:n työntekijät tai yhteistyökumppanit eivät:

a. Käyttäydy sopimattomasti, ryhdy seksisuhteeseen lapsen kanssa (alle 18-vuotias) riippumatta siitä mikä maan avioliittokelpoisuuden tai enemmistön avioitumisikä on. Tähän sisältyy myös yllä mainitun käytöksen hyväksyminen tai myötäileminen (mukaan lukien lapsiavioliittojen – alle 18-vuotiaiden- edistäminen tai hyväksyminen).

b. Ryhdy tai hakeudu seksisuhteeseen minkään ikäisen hyödynsaajan kanssa; nämä suhteet eivät ole hyväksyttäviä eikä niitä suvaita, koska ne perustuvat epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin. Tällaiset suhteet vievät uskottavuutta ja pohjaa WV:n humanitaariselta avulta ja kehitysyhteistyöltä.

c. Seksuaalisesti pakota tai käytä hyväksi ketään hyödynsaajaa (aikuista tai lasta), tällainen käytös on vakava käytösrikkomus.

d. Anna rahaa, työpaikkaa, tavaroita tai palveluksia vastineeksi seksistä (mukaan lukien seksuaaliset palvelukset, muu nöyryyttävä, väheksyvä tai pakottava käytös tai seksityöläisten käyttö) tai muut hyväksikäytön vaatimukset on ehdottomasti kielletty. Tähän kuuluu myös vastapalvelusten saaminen avusta, joka jo kuuluu hyödynsaajille.

e. Hyväile, syleile, suutele, halaa tai kosketa hyödynsaajina olevia lapsia tai aikuisia sopimattomalla tai kulttuurisesti piittaamattomalla tavalla.

f. Puhu, ehdottele tai tarjoa neuvoja hyödynsaajana olevalle lapselle tai aikuiselle sopimattomalla, loukkaavalla tavalla tai kielenkäytöllä tuota häpeää tai nöyryytystä tai vähättele tai väheksy.

g. Vietä liikaa tai turhaan aikaa yksin hyödynsaajana olevan lapsen tai aikuisen kanssa erillään muista tai suljettujen ovien takana tai eristetyllä alueella.

h. Tue tai osallistu lasten tai aikuisten hyödynsaajien kanssa käytökseen, joka on laitonta, turvatonta tai loukkaavaa, kuten haitalliset perinnekäytännöt, hengellinen tai rituaalinen hyväksikäyttö.

i. Palkkaa lapsia minkäänlaiseen lapsityöhön (mm. ”kotiavuksi”) ellei se ole lapsen parhaan mukaista ja sopusoinnussa paikallisen lain ja kansainvälisten säädösten kanssa. (Lapsityövoiman käyttö on henkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti tai moraalisesti vaarallista ja haitallista lapsille tai se estää heitä käymästä koulua. Lasten tekemä työ saattaa taas olla lapselle hyödyksi, jos se on Kansainvälisen Työjärjestön sallimaa ja asettaa lapsen edun kaikkien aikuisten saamien etujen edelle).

j. Lyö tai käytä ruumiillista kuritusta lapseen silloin kun lapsi on WV:n huostassa tai WV:n työntekijä tai yhteistyökumppani on WV:n työtehtävissä.

k. Ota lasta yksinään WV:n ajossa olevaan ajoneuvoon, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja siihen ole lupaa vanhemmilta/huoltajilta ja esimieheltä.

l. Käytä väärin tai käsittele huolimattomasti hyödynsaajina olevien yksityisten lasten tai aikuisten henkilökohtaisia tietoja.

m. Viesti WV:n ohjelma-alueella elävän lapsen kanssa digitaalisilla alustoilla (facebookissa, twitterissä), mobiililaitteilla (tekstiviestein, Whatsappilla, Skypellä) tai internetissä ilman lapsen vanhempien suostumusta. Lisäksi WV:n työntekijät ja yhteistyökumppanit eivät koskaan viesti mobiililaitteilla, digitaalisesti tai internetissä hyödynsaajina olevien lasten tai aikuisten kanssa sopimattomilla tai seksuaalisilla tavoilla.

n. Vaikene, peittele tai mahdollista mitään tunnettua tai epäiltyä tapausta tai tekoa, jolla WV:n työntekijä tai yhteistyökumppani rikkoo Turvallisuusohjeistoa.

2.1.1 Jokainen WV:n yhteistyökumppani, jota ei vaadita allekirjoittamaan koko Turvaohjeistoa tai paikallista turvaohjeistusta (katso kohtaa 1.3) joutuu vähintään vahvistamaan kirjallisesti saaneensa ja ymmärtäneensä tämän Turvallisuuden käytösohjeiston.

2.2. Kurinpitomenettely:

WV:n turvallisuuden käytösohjeiston huomiotta jättäminen tai WV:n turvaohjeiston jonkin muun osan laiminlyöminen, muu sopimaton käytös hyödynsaajina olevia lapsia ja aikuisia kohtaan tai WV:n työntekijän tai yhteistyökumppanin tekemästä tiedetystä tai epäillystä turvallisuusrikkomuksesta ilmoittamatta jättäminen on peruste rangaistukselle, joka voi johtaa WV-työsuhteen tai muun WV-yhteistyön päättämiseen.

3. Rekrytointi

3.1. Seulonta:

WV pyrkii tehokkaasti seulomaan kaikki ihmiset, jotka saattaisivat käyttää WV:tä vahingoittaakseen hyödynsaajina olevia lapsia tai aikuisia, tai joiden aiempi toiminta viittaa haittariskiin, jota ei voida hyväksyä. Näihin toimenpiteisiin kuuluu turvallisuuden mainitseminen työpaikkailmoituksissa (mikäli mahdollista), hakemuksissa, haastatteluissa ja suosituksissa. Turvallisuusseulonta tehdään kaikille työnhakijoille, hallituksen/ohjausryhmän jäsenille, vapaaehtoisille, harjoittelijoille sekä sopimussuhteessa toimiville yksilöille, jotka tulevat tekemisiin hyödynsaajina olevien lasten ja aikuisten kanssa tai heidän henkilötietojensa kanssa. Haastatteluprosessissa hakijoilta kysytään aiemmin lasten parissa tehdystä työstä. Hakijoiden toimittamissa suosituksissa kysytään, miten sopiva hakija on työskentelemään haavoittuvien aikuisten ja lasten kanssa tai toimimaan lapsikeskeisessä järjestössä. Suositukset säilytetään arkistossa.

3.2. Henkilötunnus ja taustatarkistukset:

työnhakijoiden, hallituksen/ohjausryhmän jäsenten, vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden sekä soveltuvien sopimussuhteessa olevien ja kumppanien henkilöllisyys ja soveltuvat rikosrekisteriotteet lain sallimissa puitteissa tarkistetaan ennen työsuhteen tai WV-yhteistyön alkua. Niitä henkilöitä, joilla on ennestään tuomio lapsiin kohdistuneesta rikoksesta tai aikuisen seksuaalista pakottamisesta tai hyväksikäytöstä ei palkata tai oteta yhteistyöhön WV:n kanssa siinä määrin kun se on lain mukaan mahdollista eikä heitä missään tapauksessa laiteta sellaiseen asemaan, jossa he joutuisivat tekemisiin hyödynsaajina olevien lasten tai aikuisten kanssa tai heidän henkilötietojensa kanssa.

4. Vierailut WV:n hankkeisiin

4.1. Vieraat:

Tämä ohjeisto koskee vieraita, jotka käyvät WV:n kenttäohjelmissa tai tapaavat WV:n hyödynsaajina olevia lapsia. Tämä koskee kummeja, lahjoittajia ja muita tukitoimistojen kautta tulleita vieraita kuten bloggaajia, julkisuuden henkilöitä tai WV:n kutsumia toimittajia. Valtion virkamiehet tai institutionaaliset lahjoittajat (valtiot, monikansalliset yhtiöt) jotka toimivat isäntämaassa EIVÄT tarvitse turvatarkastusta, mutta heitä saattavat WV:n työntekijät

4.2. Vierailun valmistelu:

Kaikkien kummien ja yksityisten lahjoittajien ja muiden kansainvälisten vieraiden vierailut hyväksyvät etukäteen sekä lähettävä että isännöivä toimisto. Tukitoimistot ja kenttätoimistot, joissa on varainhankintaa, hankkivat rikosrekisteriotteet mahdollisista vierailevista kummeista ja lahjoittajista ennen kenttävierailua lain sallimissa puitteissa. Ennalta ilmoittamattomat vierailut kummilasten luokse tai WV:n tukemiin yhteisöihin eivät ole sallittuja.

4.3. Vieraiden perehdyttäminen turvallisuuskysymyksiin:

Jokaisen WV-yksikön on huolellisesti varmistettava, että vieraat noudattavat tämän ohjeiston eri osa-alueita. Seuraavat vaatimukset koskevat vieraita, jotka vierailevat projektissa, tai ovat suoraan tekemisisissä yhteisön jäsenten kanssa WV:n työalueella.

a. Toisista WV-toimistoista tulevat vieraat, jotka ovat työntekijöitä tai hallituksen jäseniä: isäntänä toimiva toimisto tarjoaa lyhyen orientaation juuri siinä yhteydessä erityisiin turvallisen käytöksen sääntöihin ja paikallisiin tapoihin, jotka liittyvät aikuisten ja lasten väliseen kanssakäymiseen.

b. Vieraat, jotka eivät ole WV:n työntekijöitä tai hallituksen jäseniä: Kaikki nämä vieraat saavat ennen vierailua lähettävältä toimistolta perehdytyksen WV:n Turvallisen käytöksen ohjeistoon (osio 2.1) ja Haittojen ehkäisyyn viestinnässä (osio 5.4). Perillä vieraille annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti lyhyt perehdytys, ja he kuittaavat allekirjoituksellaan saaneensa ohjeiston. Allekirjoitetut asiakirjat arkistoidaan isäntämaan toimistoon. Projektivierailujen ajan muiden kuin työntekijöiden ja hallituksen jäsenten seurana on WV:n työntekijä.

5. Viestintä, sosiaalinen media ja digitaalinen teknologia

5.1 Ihmisarvo:

WV huolehtii siitä, että henkilökuvien tuottamisessa kunnioitetaan paikallisia perinteitä tai rajoituksia ennen kuin kohdetta kuvataan tai filmataan ja WV huolehtii siitä, että kuvat esittävät rehellisesti asiayhteyttä ja tosiasioita. Kaikessa viestinnässä hyödynsaajina olevia lapsia ja aikuisia kohdellaan ja kuvataan arvokkaasti, ei avuttomina uhreina tai seksuaalisesti vihjailevissa asennoissa.

5.2 Suostumus:

Lapset ja aikuiset hyödynsaajat, jotka ovat pääkohteina WV:n työntekijöiden aineistonkeruussa joko tekstin, kuvien ja/tai videomateriaalin muodossa, antavat tietoisen suostumuksensa. Se tarkoittaa, että aineiston keruun kohde ymmärtää yleisellä tasolla raportoinnin tai kuvauksen tarkoituksen ja antaa suullisen tai kirjallisen luvan siihen. Jos pääkohteena on lapsi, kirjallinen suostumus pyydetään myös vanhemmalta, huoltajalta tai muulta lain vaatimalta taholta tai yksilöltä. Seuraavissa tapauksissa kirjallinen suostumus pyydetään lapselta (ikä huomioiden) tai aikuiselta hyödynsaajalta:

a. Lapsen/aikuisen henkilöllisyys saatetaan mainita

b. Heidän henkilökohtaisen julkitulonsa tai tilanteensa on arkaluonteinen ja saattaa mahdollisesti aiheuttaa haittaa heidän yksityisyydelleen, ihmisarvolleen, turvallisuudelleen tai maineelleen

c. Sovellettava laki sitä edellyttää

5.3 Tietoisuus digitaalisesta viestinnästä:

WV auttaa aktiivisesti kummilapsia ja heidän vanhempiaan/huoltajiaan – samoin kuin kaikkia WV:n järjestämiin informaatio- ja viestintäteknologian toimintoihin osallistuvia lapsia – ymmärtämään, miten turvallisella ja soveliaalla tavalla käyttää sosiaalista mediaa ja digitaaliteknologiaa ja samalla välttää riskejä ja reagoida oikein uhkiin ja rikkomuksiin.

5.4 Vahingon välttäminen viestinnässä:

WV on sitoutunut kertomaan tarinoita, jotka lisäävät tietoisuutta ja esittelevät ratkaisuja lapsiin ja aikuisiin hyödynsaajina kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön lopettamiseen. Seuraavin tavoin WV pyrkii ehkäisemään vahinkoja, joita viestintä, sosiaalinen media ja digitaalinen teknologia (mukaan lukien valokuvat/videot/videoleikkeet, tarinat, artikkelit tai muu viestintäaineisto) voi aiheuttaa.

a. Lapsiin ja aikuisiin hyödynsaajina kohdistuvat henkilötiedot, joita kerätään, säilytetään tai lähetetään elektronisten, verkossa tai mobiilisti toimivien kanavien kautta, suojataan tunnussanalla. Lisäksi tietoa käsitellään voimassa olevien WV:n henkilötietoja koskevien tietoturvallisuusstandardien mukaisesti, mihin saattaa kuulua salausta ja muita vaatimuksia.

b. Mahdollisuuksien mukaan pyritään estämään valokuvien sähköinen kopiointi ilman WV:n lupaa (käyttämällä digitaalista vesileimaa ja oikean klikkauksen toiminnanestoa WV verkoston internetin käytön vähimmäisvaatimusten mukaisesti).

c. Tiedostetaan lasten erityinen haavoittuvuus ja siksi sosiaalisessa mediassa tai digitaalisen teknologian välityksellä jaetussa aineistossa ei ole lapsen sukunimeä, kummiuden henkilötunnusta tai lapsen kotipaikkaa/osoitetta.

d. Lasta tai lapsia esittelevä aineisto ei ole paikannettu tarkkaan sijaintiin, jos siinä on mitään osaa lapsen nimestä. Hyväksyttävä vaihtoehto on nimetä kuvat uudelleen lapsen etunimellä vain aluekehitysohjelman tai projektin toimiston mukaan.

e. WV ei suosittele suoria, itsenäisiä ja kirjaamattomia yhteydenottoja sosiaalisen median kautta WV:n tietämättä kummin/lahjoittajan/vieraan ja kummilasten/muiden ohjelmassa olevien tai työntekijöiden/vapaaehtoisten/muiden WV:n kanssa yhteistyössä olevien ja kummilasten/muiden ohjelmassa olevien lasten kanssa.

f. WV tarjoaa raportointi- ja ilmoitusmahdollisuuksia niin että kummit, lahjoittajat, vieraat, lapset tai heidän huoltajansa voivat ilmoittaa kaikista tapauksista, joissa jompikumpi osapuoli kokee olonsa epämiellyttäväksi tai uhatuksi.

g. Kummien tervetulopakkaukset, WV:n nettisivustot, toimialueet ja sosiaalisen median alustojen profiilisivut sisältävät raportointioptioita lastensuojelun huolenaiheista ja rikkomuksista.

5.5 Viestinnän, sosiaalisen median ja digitaalisen teknologian ohjeiston rikkomuksista raportointi:

Kaikista tämän ohjeiston rikkomuksista on ilmoitettava kansalliselle turvallisuusjohtajalle, alueelliselle yhdyshenkilölle tai kansainvälisen WV:n turvallisuusjohtajalle. Toimenpiteet määräytyvät hyödynsaajina oleville lapsille ja aikuisille aiheutuvan riskin suuruuden ja vakavuuden mukaan.

6. Turvallisuusrikkomukset ja toimenpidesäännöstö

6.1 Turvallisuusrikkomuksiin reagoiminen:

WV-yksiköiden tulee tutkia ja reagoida WV:n ohjelmissa hyödynsaajina oleviin lapsiin tai aikuisiin kohdistuneesta hyväksikäytöstä tehtyihin ilmoituksiin paikallisen lain vaatimalla tavalla. WV:lla on käytössä kolme turvallisuusrikkomusten tasoa, joiden perusteella määräytyy, miten WV asiaan reagoi sen mukaan miten vakava rikkomus on, ja mikä WV:n rooli on.

6.2 Taso 1 lastensuojelurikkomukset yhteisössä:

Lapsen hyväksikäyttö tai lapselle aiheutettu vahinko yhteisössä, jossa WV:n ohjelma on toiminnassa, ja jossa tekijänä ei ole WV:n työntekijä tai yhteistyökumppani on 1. tason rikkomus. Kenttätoimistot ilmoittavat 1. tason rikkomukset kansainvälisen World Visionin turvallisuusyksikölle silloin, kun haitta on vakava ja uhkaa uhriksi joutuneen lapsen henkeä, turvallisuutta tai kehitystä. Kenttätoimistot ja tukitoimistot, joilla on kehitysyhteistyöohjelmia kotimaissaan sisällyttävät omiin Turvallisuusrikkomusten valmiussuunnitelmiinsa paikallisille tiimeille erityisiä ja käytännöllisiä toimintaohjeita vastuista, toimenpiteistä ja rajoista. Näiden ohjeiden tulee olla sopusoinnussa paikallisen lain kanssa.

6.3 Taso 2 turvallisuusrikkomukset:

Tason 2 rikkomukset on määritelty miksi tahansa tämän ohjeiston rikkomukseksi, joka saattaa hyödynsaajina olevat lapset tai aikuiset suoranaisen uhan alaiseksi, mutta missä ei varsinaista vahinkoa uskota tapahtuneen. WV:n toimistot ilmoittavat tason 2 rikkomukset kansainvälisen WV:n turvallisuusosastolle 24 tunnin sisällä tiedon saannista. Kansallinen toimisto hoitaa asian kansainvälisen turvallisuusjohtajan valvonnassa, joka saa tähän tukea alueelliselta turvallisuusvastaavalta.

6.4 Taso 3 turvallisuusrikkomukset:

Tason 3 rikkomus on WV:n työntekijän tai yhteistyökumppanin hyödynsaajana olevalle lapselle tai aikuiselle aiheuttamaa vahinkoa koskeva väite tai syytös. Jos kyseessä on lapsi, vielä kaksi tapausta kuuluu tähän kategoriaan: lapsen kuolema tai vakava vahingoittuminen hänen osallistuessaan WV:n toimintaan tai silloin kun vahingon aiheuttajana on suoranaisesti WV:hen liittyvä henkilö ja/tai liikenneonnettomuus, jossa on osallisena WV:n ajoneuvo tai autonkuljettaja ja jossa lapsi loukkaantuu tai kuolee. WV toimistot ilmoittavat todelliset tai väitetyt tason 3 rikkomukset kansainvälisen WV:n turvallisuusosastolle 24 tunnin sisällä tiedon saannista. Kansallinen toimisto hoitaa asiaa kansainvälisen turvallisuusjohtajan valvonnassa ja tälle raportoiden ja saa tähän tukea alueelliselta turvallisuusvastaavalta. Mikäli laki, rahoittajan vaatimukset tai kansainvälisen WV:n kanssa solmitut sopimukset sitä edellyttävät, asianosaiselle tukitoimistolle ilmoitetaan heti asiasta yhteistyössä kansainvälisen toimiston lakiosaston kanssa.

6.5 Ilmoitusvelvollisuus:

kaikilla WV:n työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on velvollisuus ilmoittaa kaikista lasten ja aikuisten hyödynsaajien epäillyistä hyväksikäyttötapauksista (tai muista turvallisuuteen liittyvistä huolista, mukaan lukien kaikki tämän ohjeiston laiminlyönnit), jotka liittyvät WV:hen tai sen ohjelmiin. Lisäksi kaikki uskottavat huolenaiheet tai epäilyt WV:n ulkopuolisen humanitaarisen työn tekijän suorittamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai pakottamisesta ilmoitetaan välittömästi. Jos olemassa on järjestöjen välisiä mekanismeja, niitä käytetään ilmoituksen tekemisessä yhteistyössä WV:n aluetoimiston tai kansainvälisen humanitaarisen työn turvallisuusjohtajan/vastuuhenkilön kanssa.

6.5.1 WV:n työntekijät tai yhteistyökumppanit voivat tehdä ilmoitukset seuraavasti.

a. Ottamalla yhteyttä Suomen World Visioniin: asiakaspalvelu@worldvision.fi, josta tiedustelu ohjataan oikealle yhteyshenkilölle.

b. Käyttämällä Luottamuksellista rikkomuksen ilmoituskaavaketta WV:n Integrated Incident Management (IIM) -järjestelmässä (vain koulutetut ilmoittajat): täältä

c. Ottamalla yhteyttä kenttä/tukitoimistoon tai MFI turvallisuusjohtajaan käyttämällä manuaalia raportointikaavaketta (joka sitten tekee ilmoituksen yllä olevan IIM-järjestelmän kautta)

d. Ottamalla yhteyttä alueelliseen turvallisuusvastaavaan (joka sitten raportoi IIM-järjestelmään)

e.Ottamalla yhteyttä kansainvälisen WV:n turvallisuusjohtajaan tai turvallisuusneuvojaan (joka sitten raportoi IIM-järjestelmään)

f. Jos tilanteessa vaaditaan/halutaan luottamuksellisuutta tai yllä olevat vaihtoehdot eivät ole jostakin syystä käytettävissä: käytetään WV:n oikeudenmukaisuuden ja suojelun kuumaa linjaa (tunnetaan myös ilmiantajan kuumana linjana). Puhelinnumerot ja ilmoitusvaihtoehdot löytyvät osoitteesta: worldvision.ethicspoint.com.

6.6 Tietojen julkistaminen:

WV suojelee asianmukaisesti yksilöiden yksityisyyttä turvallisuusrikkomustapauksissa, mutta WV saattaa antaa tietoja rikkomuksista lain sallimissa puitteissa epäillyn rikoksen rangaistusmenettelyn tukemiseksi, vastaukseksi lahjoittajien tai säännösten vaatimuksiin, oppimisen ja tilivelvollisuuden edistämiseksi, tulevien rikkomusten ehkäisemiseksi tai lain vaatimusten täyttämiseksi.
WV ei kerää eikä säilytä yksilöityä henkilötietoa, erityisesti tietoa terveydentilasta, paitsi vähimmäismäärää, joka tarvitaan siihen, että WV hoitaa tilanteen asianmukaisesti. Tämä henkilökohtainen tieto pidetään täysin luottamuksellisena, ja sitä suojataan soveltuvien tiedonsuojastandardien mukaisesti.

6.7. Viranomaisille ilmoittaminen:

WV:n yksiköt arvioivat, milloin turvallisuusrikkomuksista ilmoitetaan viranomaisille. Huomioon otetaan lain edellyttämät ilmoitusvelvollisuudet sekä selviytyjän/selviytyjien etu. Yleensä rikkomuksista ilmoitetaan, ellei ilmoituksesta katsota olevan enemmän vahinkoa nykyisille ja mahdollisille tuleville uhreille.

7. Hyödynsaajien turvaamiseen liittyvät näkökohdat ohjelmatyössä

7.1 Hyödynsaajien turvaamisen keskeiset tekijät ohjelmatyössä:

Kaikkien kolmen toimialan ohjelmissa (ohjelma-, humanitaarinen- ja vaikuttamistyö) WV pyrkii olemaan aiheuttamatta haittaa hyödynsaajina oleville lapsille ja aikuisille, keskittymään toiminnassa yhteisön jäsenten – erityisesti lasten – parhaaseen ja hyödyntämään tilaisuuksia auttaa lapsia olemaan paremmassa turvassa perheissä ja yhteisöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmaa suunniteltaessa otetaan huomioon paikalliset lastensuojelun uhat ja kysymykset ja rohkaistaan paikallisia toimijoita ja ryhmiä olemaan turvallisempia hyödynsaajina oleville lapsille ja aikuisille. Katastrofiohjelmia suunniteltaessa lastensuojelu-uhkien lisäksi otetaan huomioon humanitaariset uhat.

7.2 Yhteisön palaute- ja valitusmekanismit:

Lapset, vanhemmat ja muut aikuiset tuntevat olemassa olevat valitusmekanismit WV:n hankkeissa sekä oikeutensa olla suojassa hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Jokainen yhteisötason WV-ohjelma:

a. auttaa yhteisön lapsia ja aikuisia havaitsemaan WV:n työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden sopimattoman käytöksen ja kehittämään turvallisia ja yhteisöön sopivia palautemekanismeja, joilla yhteisön jäsenet voivat tuoda julki sekä yleisiä ehdotuksia että minkä hyvänsä WV:n työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden vakavan käytösrikkomuksen.

b. jakaa tietoa siitä, miten ilmoittaa WV:n työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden syyllistymisestä lasten hyväksikäyttöön, seksuaaliseen pakottamiseen ja hyväksikäyttöön tai muuhun käytösohjeistusta rikkovaan toimintaan.

7.3 Laitokset ja adoptio:

WV ei järjestä lasten adoptioita eikä tue ohjelmia pitkäkestoisessa laitosympäristössä niin, että lapset sijoitettaisiin laitoshoitoon.

8. Kummius

8.1. Haittavaikutusten ehkäiseminen kummiudessa:

Kummiutta toteutetaan niin, että lasten turvallisuus on etusijalla. Tähän sisältyy kummikirjeenvaihdon seuranta, henkilökunnan ja lasten yhdyshenkilöiden kouluttaminen tunnistamaan ja puuttumaan hyväksikäyttöön, rakentava kanssakäyminen vanhempien ja lasten kanssa, lastensuojeluohjelmien toimeenpaneminen, henkilötietojen turvallinen käsittely ja säilytys ja vain ohjelman kannalta välttämättömimpien henkilötietojen kerääminen.

8.2. Hyväksikäyttöön puuttuminen:

Jos lasten turvallisuudessa nähdään tai ilmoitetaan olevan puutteita, lasten yhdyshenkilöt edistävät kummiohjelmissa soveltuvia seurantatoimia tai lähetteitä kansallisen turvallisuusrikkomusten valmiussuunnitelman ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Turvallinen lasten osallistuminen

9.1 Haittavaikutusten ehkäiseminen lasten osallistumisessa:

WV pyrkii voimauttamaan lapsia kansalaisina ja osallisina omaan hyvinvointiinsa ja minimoimaan WV:n toimintaan osallistumisesta mahdollisesti koituvat haitat ja kielteiset seuraukset. Lasten osallistumista edistävät ohjelmat ja toiminnot perustuvat toimintaympäristön analyysiin, jossa on selvästi nimetyt tarpeet ja odotettavissa olevat tulokset, sekä kuvaus siitä miten projektissa mitataan edistystä kohti tavoitetta samalla kun vähennetään riskejä riskianalyysien avulla.

9.2 Etiikka:

Lasten osallistumisen toiminnot on suunniteltu ja toteutettu noudattamaan sellaisia näkökantoja ja periaatteita, joissa lasten paras on etusijalla.

9.3 Tietoinen suostumus lasten osallistumisessa:

Lasten osallistumisen toiminnot ovat vapaaehtoisia ja inklusiivisia (mukana ovat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset), ja sekä lapset että vanhemmat/huoltajat tekevät tietoisia päätöksiä osallistumisesta harkittuaan toimintaan osallistumisen mahdollisia etuja ja riskejä.

9.4 Lasten matkat:

Lasten edun edellyttäessä WV joskus auttaa lapsia matkustamaan tapahtumiin, toimintoihin tai muihin tilaisuuksiin. Näissä tapauksissa vanhemmat tai huoltajat tai muu lain vaatima taho tai yksilö antaa tietoisen suostumuksensa ennen matkaa. Lapsen terveys, turvallisuus, hyvinvointi ja mielekäs osallistuminen ovat WV:n tukeman matkan tärkeimpiä asioita. WV ei järjestä lapsille matkoja omasta maasta kummin luokse.


Whistleblower-järjestelmä

World Visionilla on käytössä Whisleblower-järjestelmä, johon on mahdollista ilmoittaa anonyymisti havaitsemistaan tai kokemistaan väärinkäytöksistä ja/tai niiden epäilyistä.

Whistleblower:
puh: + 1-503-726-3990
worldvision.ethicspoint.com


Määritelmiä

Hyödynsaaja:
Turvallisuuden määrittelyssä WV käyttää laajaa työmääritelmää ´hyödynsaaja´, joka kattaa tietyn hankkeen suorien hyödynsaajien lisäksi kaikki lapset tai aikuiset, joille WV:n työntekijät tai yhteistyökumppanit ovat saattaneet aiheuttaa haittaa WV:n ohjelman aikana.

Lapsi:
Alle 18-vuotias henkilö. Verkoston turvallisuusohjeisto kattaa kaikki lapset kaikkialla (ei pelkästään hyödynsaajia).

Lastensuojelu:
Kaikki toimet, joilla ehkäistään hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä ja pakottamista ja kaikkia muita lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja puututaan niihin. Lastensuojelu on lasten osallistumisen kanssa koko World Vision -verkoston maailmanlaajuinen toimiala.

Sopimusosapuoli:
WV sopii säännöllisesti henkilökuntaan kuulumattomien henkilöiden tai organisaatioiden kanssa palvelujen tuottamisesta WV:lle. Näitä henkilökuntaan kuulumattomia henkilöitä tai organisaatioita saatetaan kutsua myös ”itsenäisiksi sopimusosapuoliksi”, ”konsulteiksi”, tai ”tavarantoimittajiksi”, tässä asiakirjassa heihin viitataan termillä ”sopimusosapuolet”. Nämä eroavat organisaatioista, joiden kanssa WV tekee yhteistyötä hanketoimintojen toteutuksessa (mukaan lukien kumppanit, jotka vastaavat jonkin osan toteutuksesta). Katso alempana määritelmä Kumppani

Kumppani:
Kumppanuusjärjestö turvallisuuskysymyksissä on kansalaisjärjestö, yhteisöperustainen järjestö, voittoa tavoitteleva yritys tai jokin muu taho, joka toteuttaa ohjelmaa tai toimintoa WV:n puolesta tai yhteistyössä WV:n kanssa ja jolla on kirjallinen sopimus WV:n kanssa. Kumppani saattaa saada tai olla saamatta rahoitusta WV:ltä.

Turvallisuudesta huolehtiminen:
WV:n työntekijöiden tai yhteistyökumppanien hyödynsaajina oleville lapsille tai aikuisille aiheuttaman vahingon ehkäiseminen, ilmoittaminen ja siihen reagoiminen. WV:n ulkopuolella ei usein tehdä eroa lapsen ja aikuisen turvaamisessa.

Lapsen turvallisuudesta huolehtiminen:
Kehen tahansa lapseen (alle 18-vuotias) kohdistuneen WV:n työntekijän tai yhteistyökumppanin aiheuttaman vahingon, hyväksikäytön tai pakottamisen. Verkoston turvallisuuslinjaus edellyttää myös, että kaikesta WV:n ohjelmissa esiintyneestä kehen tahansa lapseen kohdistuvasta väkivallasta on tehtävä ilmoitus vaikka tekijänä ei olisikaan WV:n työntekijä tai yhteistyökumppani.

Aikuisen turvallisuudesta huolehtiminen:
Aikuiseen (yli 18-vuotias) kohdistuneen WV:n työntekijän tai yhteistyökumppanin aiheuttaman vahingon, hyväksikäytön tai pakottamisen. Tähän sisältyy seksuaalisen pakottamisen ja hyväksikäytön ehkäisy, mikä usein mainitaan turvallisuudesta huolehtimisen osa-alueena.

Turvallisuusrikkomus:
katso kohta 6:1.

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö:
Termi ”seksuaalinen pakottaminen” tarkoittaa tapahtunutta tai aiottua hyväksikäyttöä silloin kun toisen haavoittuvuutta, alivoimaa tai luottamusta käytetään hyväksi seksuaalisiin tarkoituksiin, joihin voi kuulua myös taloudellinen, sosiaalinen tai poliittinen hyöty toisen seksuaalisesta pakottamisesta. Termi ”seksuaalinen hyväksikäyttö” tarkoittaa varsinaista tai uhattua fyysistä seksuaalista tunkeutumista tapahtuupa se väkisin tai epätasa-arvoisessa ja pakottavassa tilanteessa.

Seksuaalisen väkivallan hyväksikäytön ehkäisy:
YK ja kansainväliset järjestöt viittaavat tällä termillä toimenpiteisiin, joilla suojellaan haavoittuvia ihmisiä humanitaarisen avun työntekijöiden tekemältä seksuaaliselta väkivallalta.

Vapaaehtoinen:
Henkilö, joka ei ole työsuhteessa WV:hen ja jolla ei ole lainmukaista velvoitetta työskennellä WV:lle, mutta joka vapaasta tahdostaan ja palkkaa tai muuta korvausta odottamatta antaa aikaansa, taitojansa, tietojansa, työpanostaan ja kokemustaan WV:n työhön. ”Vapaaehtoinen” voi olla myös yrittäjävapaaehtoinen WV:n tai yhteistyökumppanin toimistossa joutumatta tekemisiin kummilasten tai heitä koskevien asiakirjojen kanssa tai yhteisön vapaaehtoinen, joka tarjoutuu yhteisön puolesta hoitamaan velvoitteita käynnissä olevassa WV:n hankkeessa ja vapaehtoinen tai humanitaarista apua saavien ryhmien viriketyöläinen. Kaikkia vapaaehtoisia koskee Verkoston turvallisuusohjeisto paitsi seuraavia yhteisön vapaaehtoisten ryhmiä:

  1. Yhteisön vapaaehtoinen ei ole tekemisissä fyysisesti kummilasten tai heidän tietojensa kanssa vapaaehtoistyössään
  2. Peruskoulutuksen jälkeen WV ei erittele miten tehtävät hoidetaan loppuun
  3. Yhteisö ei näe eikä pidä tätä henkilöä ”WV:n työn osana” sen vuoksi että toiminta on vapaaehtoista ja jos he aiheuttavat vahinkoa laspelle tai aikuiselle, WV:n ei oleteta olevan siitä vastuussa.

WV:n työntekijät ja yhteistyökumppanit:
Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä ihmisiä, joita WV:n turvallisuusohjeistot koskevat, mukaan lukien kaikki työntekijät, harjoittelijat, vapaaehtoiset, hallituksen tai ohjausryhmän jäsenet samoin kuin ulkopuoliset henkilöt kuten vieraat, yhteisöjen vapaaehtoiset, sopimusosapuolet, kumppanit ja muut jotka toimivat yhdessä kumppaneiden tai sopimusosapuolten kanssa.