Siirry sisältöön

Dataskyddsbeskrivning och villkor

Dataskyddsbeskrivning | Webbplatsens användningsvillkor | Avtalsvillkor för World Visions produkter och tjänster

Dataskyddsbeskrivning

I den här dataskyddsbeskrivningen redogör vi för hur vi behandlar våra kunders och potentiella kunders liksom intressentgruppers personuppgifter. Med kunder avser vi såväl personer som är bidragsgivare eller som på annat sätt är kunder hos World Vision så som beskrivs nedan.

World Visions mål är att säkerställa att registrerade personuppgifter behandlas ansvarsfullt och med respekt för integritet och rätten att bestämma över information om sig själv.

I behandlingen av personuppgifter iakttar World Vision god sed för behandling av personuppgifter, lagar och föreskrifter.

Den här dataskyddsbeskrivningen baserar sig på EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande finländska dataskyddslagstiftningen.

1. Personuppgiftsansvarig

Suomen World Vision ry (FO-nummer: 0533334-9)
Brädgårdsgatan 6
00580 Helsingfors
Tfn 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Kontaktperson i frågor som gäller dataskydd:
Minna Clergeaud (minna.clergeaud@worldvision.fi)

2. Vad avser vi med olika termer?

Med ”registrerad” avser vi den person vars personuppgifter vi behandlar i våra personregister.

Med ”personuppgifter” avser vi alla uppgifter i anslutning till en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga registrerad, liksom namn, adress, e-post, telefonnummer och donations- eller annan ärendehistoria.

Med ”kund” avser vi de konsumenter och kontaktpersoner i företag och andra sammanslutningar (senare ”företag”) med vilka vi har donations- eller annat kundförhållande eller för vilkas del det har förflutit högst fyra på varandra följande år sedan kundförhållandet avslutades.

Med ”potentiella kunder” avser vi sådana konsumenter och kontaktpersoner i företag med vilka vi eftersträvar att ingå nya donations- eller andra kundförhållanden eller med vilka vi vill förnya donations- och andra kundförhållanden som har avslutats för över fyra år sedan.

Med ”intressentgrupp” avser vi sådana personer som har andra än kundförhållanden med oss, till exempel personer som medverkar i frivilligarbete, samarbetspartner som producerar tjänster för oss, representanter för massmedier i vår verksamhet för pressmeddelanden liksom vår målgrupp för social påverkan.

3. I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi registrerade personuppgifter i följande syften (ett eller flera samtidigt):

 • Skötsel, analysering och utveckling av kund- och/eller intressentgruppsrelationer

Vi kan använda dina personuppgifter för skötsel, analysering och utveckling av kund- och/eller intressentgruppsrelationer som skapats med dig eller ett företag som du representerar.

 • Leverans av produkter och tjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera produkter och tjänster om du själv eller företaget som du representerar till exempel har köpt produkten eller tjänsten av oss, på annat sätt använt våra digitala tjänster, prenumererat på vårt nyhetsbrev eller deltagit i våra evenemang. Personuppgifter används för att utöva rättigheter och uppfylla skyldigheter som baserar sig på avtal mellan personuppgiftsansvarig och kunden eller på en annan förbindelse.

 • Kund- och gruppkommunikation

Vi kan använda dina personuppgifter i vår kommunikation med kunder och intressentgrupper, till exempel för att skicka meddelanden till dig om produkter och tjänster (till exempel information om mottagande av donationer, användningen av donationer, fadderbarnet, arbete som utförs med stöd av fadder- eller regelbundna bidrag, utvecklingssamarbete och allmänt om World Visions verksamhet), för att informera om ändringar i anknytning till produkter och tjänster och för att begära respons samt i kommunikation om olika frågor gällande intressentgrupper.

 • Marknadsföring

Vi kan kontakta dig för att informera om nya produkter, tjänster och förmåner. Vi kan bedriva brev- och telemarketing om du inte har förbjudit det. Vi kan bedriva elektronisk direktmarketing per e-post och/eller SMS, antingen genom att begära ditt samtycke, eller, utifrån din kundrelation om du är kund och inte förbjudit marknadsföringen.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skräddarsy vårt utbud och för att tillhandahålla ett relevant innehåll. Detta innebär till exempel att vi kan ge rekommendationer eller visa skräddarsytt innehåll och skräddarsydda reklamer i våra egna och tredje parters tjänster.

 • Utvecklande av produkter och tjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och tjänster, till exempel för att förbättra vårt utbud så att det är intressantare för kunderna.

 • Produktion av kundservice för kunder och potentiella kunder

Vi kan spara kundservicesamtal och annan kommunikation med kundservicen, till exempel e-post- eller SMS-meddelanden liksom chat-samtal. Inspelningar kan användas för verifiering av kundserviceärenden och i utbildningen av personalen inom kundservicen. Inspelningarna förstörs när de inte längre behövs för ovannämnda ändamål. Endast personer med rätt att behandla personuppgifterna hanterar sparad kommunikation.

Rättsgrund för behandlingen av personuppgifter följande moment i artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning:

 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett sådant avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås,
 • behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter,
 • du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål, och/eller
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personskyddsansvarige

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra avtalet med dig eller med företaget som du representerar (till exempel för att fullgöra donation, inköp i näthandeln eller genomförande av en digital tjänst).

Som personuppgiftsanansvarig har vi berättigade intressen i anknytning till utövande av verksamheten, till exempel rätt att främja produkterna och åtgången av tjänsterna genom marknadsföring och försäljning. Med stöd av det berättigade intresset får vi bedriva direktmarknadsföring och försäljning med hjälp av dina kontaktuppgifter. Andra berättigade intressen utifrån vilka dina personuppgifter kan behandlas är bland annat rådgivning och annan kundservice för icke-kunder, fortsatt utveckling av våra funktioner och utredning av eventuella missbruk.

Om behandlingen av uppgifter inte baserar sig på avtalsbehov eller berättigade intressen kan vi som personuppgiftsansvarig begära ditt samtycke för ett annat slag av personuppgiftsbehandling.

Vi kan dessutom behandla dina personuppgifter när lagstiftningen så förutsätter, till exempel med stöd av förvarings- och/eller redovisningsskyldigheten i anknytning till penninginsamlingslagen och bokföringslagen.

4. Vilka typer av data kan vi behandla?

Personuppgifterna som vi samlar in i egenskap av personuppgiftsansvarig kan omfatta bland annat följande typer av information och ändringar som gjorts i dem:

4.1. Grundläggande uppgifter om alla registrerade

 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
 • ålder
 • kön
 • språk
 • kommunikation riktad till den registrerade och anslutande verksamhet
 • val gällande direktmarknadsföring
 • personskyddsansvarigs information om användningen av digitala tjänster och innehåll som den registrerade har skapat i tjänsterna
 • information om kakor och andra funktioner som har skickats till den registrerades huvudenheter (till exempel datorer och mobila enheter) och data som samlats in med hjälp av dessa, om personen kan identifieras med hjälp av dessa uppgifter.
 • eventuella inspelningar av kundservicesamtal och sparade e-post- och nätdiskussioner i anslutning till kundservicen till exempel i kanaler på sociala medier.

4.2. Närmare information om företagens representanter

 • det företagets namn och övriga nödvändiga identifieringsuppgifter i vars tjänst representanten är
 • titel och/eller arbetsbeskrivning

4.3. Uppgifter om registrerade personer som har beställt och/eller köpt våra produkter och tjänster, lämnat respons och/eller reklamerat dem liksom uppgifter om deltagande i utbildnings- och andra evenemang.

 • tid då kundrelationen eller ett motsvarande förhållande inleddes och avslutades samt på vilket sätt
 • kund- och/eller faddernummer
 • till kunden riktade kampanjer och erbjudanden samt genomförandet av dem
 • betalnings-, belopp- och andra uppgifter i anslutning till köp och donationer
 • intressen som kunden uppgett och övriga uppgifter (inkl. kundgruppsklass)
 • uppgifter om objektet som bistås med kundens donation
 • innehåll i respons och reklamationer, anknytande korrespondens och fortsatta åtgärder
 • uppgifter om utbildningar och andra evenemang samt resor i anslutning till dem, till exempel uppgifter i resedokument samt uppgifter i anslutning till hälsa (uppgifter som den registrerade gett med eget samtycke), till exempel uppgifter i anknytning till matallergier och hinderfri passage.

4.4. Närmare information om registrerade som ingår i intressentgrupper

 • intressentgruppsslag och innehåll (till exempel volontär, tjänstproducent, mål för social påverkan)
 • information om riktad intressentgruppskommunikation till och annan kontakt med den registrerade

4.5. Övriga slag av tilläggsuppgifter

 • uppgifter om den som testamenterat en donation och om personuppgifterna i testamentet och i tillämpliga delar uppgifter om dödsboendets delägare och/eller dödsboets förvaltare samt testamentsexekutorn

5. I vilka källor samlar vi in dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig får vi största delen av dina personuppgifter av dig i början av kundförhållandet och medan det pågår samt ur de program som du använder våra produkter och tjänster med.

Som personuppgiftsansvarig får vi även personuppgifter och uppdateringar därav av myndigheterna och organisationer som erbjuder tjänster för hämtning och uppdatering av personuppgifter och kreditupplysningar och från offentliga register samt andra offentliga datakällor, till exempel www-sidor och sociala medier. Vi samlar dessutom in personuppgifter av registrerade i marknadsföringssyfte i samband med olika aktiviteter, till exempel lotterier, tävlingar, enkäter eller evenemang (av personskyddsansvarig eller via personskyddsansvarigs samarbetspartner).

Vi kan bland annat få personuppgifter i samband med fadderverksamheten av den person som inleder fadderskapet, en vårdnadshavare som betalar fadderbidragen kan till exempel ge oss uppgifter om en minderårig person som utses till fadder.

Vi får personuppgifter om representanter för företag även av dessa personers kollegor, företagets huvudkontaktperson kan till exempel överlåta personuppgifter åt oss om andra personer i anslutning till användningen av våra andra produkter och tjänster.

6. Vem kan vi delge dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig varken ger, säljer eller avslöjar vi på annat sätt dina personuppgifter för utomstående tredje parter, om inte annat anges nedan.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som utför tjänster för oss, det vill säga handläggare av personuppgifter. Dessa tjänster kan vara till exempel kundförvärv, kundservice, programtjänster, forskning, marknadsföring och produktion av evenemang. Vi kan dela dina personuppgifter för indrivning av betalningar för produkter och tjänster och vi kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje parter som tillhandahåller inkassotjänster.

För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter och vi tillåter inte att parterna använder uppgifterna i något annat syfte än för att utföra de tjänster som avtalats om och vi förutsätter av parterna att de skyddar de registrerades personuppgifter i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen och tillämplig lag.

Som personuppgiftsansvarig kan vi dela dina personuppgifter till våra samarbetspartner tillsammans med vilka vi förvaltar och genomför projekt. Kontaktuppgifterna till kunder som blivit faddrar (för- och efternamn, adress och faddernummer) skickas till det land där fadderbarnet bor för att kontakten mellan fadder och fadderbarn ska kunna upptas. Dataöverföringen sker skyddat med hjälp av World Visions interna datasystem i vilket också kontaktuppgifterna sparas.

Som personuppgiftsansvarig kan vi dela dina personuppgifter i samband med företagsarrangemang eller när en produkt eller tjänst överförs till en annan tjänsteproducent. Vi kan delge dina personuppgifter utifrån beslut av en domstol eller motsvarande.

7. Överför vi dina personuppgifter utanför EU-området?

Som personuppgiftsansvarig kan vi i samband med att vi erbjuder produkter och tjänster utnyttja resurser och servrar som befinner sig på olika håll i världen, till exempel olika program för hantering av kunduppgifter och för kommunikation med kunder. I det här sammanhanget kan vi överföra dina personuppgifter utanför landet där våra produkter och tjänster används och eventuellt även till länder utanför EU-området i vilka datasäkerhetslagstiftningen är annorlunda.

Som personskyddsansvarig säkerställer vi i dessa fall att det finns rättsunderlag för överföringen av data och att användarnas personuppgifter skyddas till exempel genom att det (vid behov) används standardavtal och avtal om hanteringen som godkänts av behöriga myndigheter och genom att förutsätta att ändamålsenliga tekniska och andra åtgärder för datasäkerhet iakttas.

8. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi dina personuppgifter så länge som vi har en under punkt 3 i dataskyddsbeskrivningen beskriven grund för behandlingen av personuppgifter och under en skälig tid därefter.

Vi kan behandla kundernas personuppgifter under den tid som kundrelationen fortgår och till utgången av det fjärde året som följer på året då kundrelationen upphörde. Därefter kan vi överföra nödvändiga personuppgifter till marknadsföringsregistret och åter behandla dig som potentiell kund.

Vi kan behandla potentiella kunders personuppgifter tills vidare tills du blir kund eller tills du kräver att dina uppgifter avlägsnas ur vårt marknadsföringsregister.

Utgående från skyldigheterna om förvaring enligt lagstiftningen (bland annat bokföringslagen och penninginsamlingslagen) sparar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

9. Hur kan du utöva dina rättigheter i anslutning till personuppgifterna?

Som registrerad har du olika möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. I regel tillgodoser vi din begäran inom en månad. När du har frågor om utövande av dina rättigheter vänligen kontakta oss i enlighet med vad som anges under punkt 1 i den här dataskyddsbeskrivningen. Dina rättigheter omfattar (rättigheternas omfattning beror på vilken hanteringsgrund behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på, det vill säga alla nedan angivna rättigheter kan inte tillämpas i alla situationer):

a) Rätt till åtkomst till personuppgifter som har samlats in om dig. I praktiken genomförs detta så att i utgående från din ändamålsenliga och identifierade begäran skickar dig en rapport om personuppgifterna som har samlats in om dig i registret.

b) Rätt att begära att insamlade personuppgifter rättas till eller stryks. Om du märker fel eller brister i dina uppgifter kan du lämna in en begäran om rättelse till oss.

c) Rätt att begära att insamlade personuppgifter stryks. Vi är skyldiga att avlägsna de personuppgifter som du begär att stryks ur vårt personregister om någon av följande grunder föreligger och det inte uppkommer en förvaringsskyldighet utgående från annan lagstiftning eller myndighetsbestämmelser:

 1. personuppgifterna behövs inte längre i det syfte för vilket de behandlades
 2. du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
 3. du motsätter dig behandlingen med beaktande av din personliga särskilda situation och det finns ingen grundad anledning för en behandling av personuppgifterna eller du motsätter dig behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring
 4. dina personuppgifter har behandlats lagstridigt
 5. dina personuppgifter ska avlägsnas för att en lagstadgad förpliktelse som ska tillämpas på personuppgiftsansvarig och som baserar sig på EU-rätt eller Finlands lagstiftning ska kunna följas eller
 6. dina personuppgifter har samlats in i samband med tillhandahållande av datasamhällstjänster, till exempel i samband med beställningen av personskyddsansvarigs digitala datatjänster.

d) Rätt att begära att behandlingen av personuppgifter som samlats in om dig begränsas. Du kan begära att vi som personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av dina personuppgifter om

 1. du bestrider riktigheten hos de personuppgifter som personuppgiftsansvarige har
 2. behandlingen är lagstridig och du kräver begränsad användning i stället för att de avlägsnas
 3. personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna i det syfte för vilket de behandlades, men du behöver dem för att utarbeta, framlägga eller försvara rättsliga yrkanden
 4. du har motsatt dig behandlingen av personuppgifterna i väntan på att det ska bevisas om personuppgiftsansvarigs berättigade grunder åsidosätter dina grunder.

e) Rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som gäller dig. Om vi som personskyddsansvarig behandlar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att utifrån en grund i anslutning till din personliga särskilda situation motsätta dig behandlingen av personuppgifter som berör dig. Alla som registreras i register som omfattas av den här dataskyddsbeskrivningen har rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring.

f) Rätt att överföra personuppgifter som du har lämnat från ett register till ett annat. Om den automatiska behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke eller ett avtal har du rätt att få de personuppgifter som du har överlämnat till oss i en strukturerad, allmänt använd och maskinellt läsbar form och rätt att överföra uppgifterna till en annan personskyddsansvarig.

g) Rätt att återkalla samtycke. Om alla eller en del av dina personuppgifter behandlas i det här registret utifrån ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

h) Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten. Om det inte är möjligt att du och personuppgiftsansvarig når en lösning i godo i fråga om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att föra ärendet till dataskyddsmyndigheten för avgörande.

10. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av dina personuppgifter?

På personuppgiftsansvarigs personregister och på behandlingen av personuppgifter som ingår i dessa tillämpas Finlands lagstiftning och EU-lagstiftning som ska tillämpas direkt i Finland, till exempel EU:s förordning om dataskydd.

11. Hur kan vi uppdatera vår dataskyddsbeskrivning?

Som personuppgiftsansvarig utvecklar vi fortgående våra funktioner och det kan betyda ändringar även i fråga om behandlingen av personuppgifter. Vi uppdaterar vid behov vår dataskyddsbeskrivning så att den motsvarar våra ändrade handlingssätt. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Om vi som personuppgiftsansvarig börjar behandla dina personuppgifter i annat syfte än det för vilket dina personuppgifter samlades in, informerar vi före den fortsatta behandlingen om detta och om den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen. När det gäller andra ändringar informerar vi om uppdateringen av dataskyddsbeskrivningen på vår webbplats.

Dataskyddsbeskrivningen är uppdaterad 4.3.2022.Dataskyddsbeskrivning | Webbplatsens användningsvillkor | Avtalsvillkor för World Visions produkter och tjänster

Webbplatsens användningsvillkor

När du öppnar webbplatsen Worldvision.fi förbinder du dig att iaktta dessa användningsvillkor. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen om du inte godkänner dessa användningsvillkor.

1. Allmänt

Välkommen till webbplatsen Worldvision.fi!

Dessa användningsvillkor (senare ”Villkor”) för webbplatsen www.worldvision.fi (”Webbplats”) tillämpas på användningen av webbplatsen www.worldvision.fi och dess olika innehåll mellan organisationen som producerar webbplatsen, det vill säga Suomen World Vision ry (”Tjänsteleverantör”) och personer som besöker webbplatsen (”Användare”).

Om Besökaren använder tjänster som befinner sig bakom inloggningen till webbplatsen eller köper eller beställer via Webbplatsen tillämpas förutom dessa Villkor Avtalsvillkor för World Visions produkter och tjänster.

Användare är både personer som besöker Webbplatsen för eget bruk och personer som besöker Webbplatsen som representant för en annan aktör (till exempel sin arbetsgivare).

2. Tjänsteleverantör, språk och kundstöd

Suomen World Vision ry (”Tjänsteleverantör”)
(FO-nummer: 0533334-9)
Brädgårdsgatan 6, 00580 Helsingfors
Tfn 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Kontaktperson i frågor som gäller Webbplatsen:
Minna Clergeaud (minna.clergeaud@worldvision.fi)

Kommunikationen på Webbplatsen sker på det språk som Användaren har valt bland de språk som kan väljas på Webbplatsen (för tillfället finska). Kundservice fås på finska och engelska.

3. Vem kan använda Webbplatsen?

Webbplatsen kan användas av både konsumenter och personer i företags och andra sammanslutningars tjänst.

Avsnitten på Webbplatsen som är offentligt tillgängliga kan användas av alla.

4. Vilket ansvar har Användaren i anslutning till användningen av Webbplatsen?

Användaren ser till och ansvarar för att han eller hon själv är den som använder Webbplatsen, i icke-kommersiella syften, och inte framför Webbplatsens innehåll i sin helhet eller delvis offentligt eller delar innehåll med tredje parter på annat sätt än genom att dela en länk till Webbplatsen.

Genom att skicka material till en av Tjänsteleverantörens servrar till exempel per e-post eller via Webbplatsen godkänner och bekräftar Användaren att

a. materialet som Användaren skickar inte är lagstridigt eller i övrigt odugligt för publicering
b. Användaren innan materialet skickas har vidtagit skäliga försiktighetsåtgärder för att hitta och eliminera eventuella virus eller andra orena egenskaper i materialet och
c. materialet är Användarens eget eller Användaren har obegränsad rätt att överlåta det till Tjänsteleverantören och beviljar Tjänsteleverantören rätt att i tillämpliga delar använda materialet till exempel i sin kommunikation och marknadsföring och
d. Användaren inte framför krav gentemot Tjänsteleverantören som baserar sig på material som Användaren har skickat och förbinder sig att ersätta Tjänsteleverantören kostnader som Tjänsteleverantören eventuellt får till följd av åtgärder som en tredje part vidtar till följd av materialet som Användaren skickar.

Tjänsteleverantören kontrollerar inte innehållet i material som Användaren skickar och ansvarar inte heller för det. Tjänsteleverantören kan enligt eget övervägande när som helst avlägsna material som Användaren skickat till Webbplatsen.

5. Vilket ansvar har vi som Tjänsteproducent?

Webbplatsen Worldvision.fi produceras ”sådan som den är”. Tjänsteleverantören garanterar inte att Webbplatsen kan anlitas utan avbrott eller fel. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att genomföra ändringar på Webbplatsen eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen när som helst. TJÄNSTELEVERANTÖREN GARANTERAR VARKEN ATT WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIG, FUNGERAR FELFRITT ELLER ÄR PÅLITLIG OCH INTE HELLER INNEHÅLLET ELLER HURUVIDA INNEHÅLLET LÄMPAR SIG SOM FÖREMÅL FÖR HANDEL ELLER I ANNAT SÄRSKILT SYFTE. TJÄNSTELEVERANTÖREN ANSVARAR INTE FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR SOM ORSAKAS AV TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ WEBBPLATSEN ELLER AV AVBROTT I DESSA TJÄNSTER, INTE HELLER FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVINST ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ÄVEN OM TJÄNSTELEVERANTÖREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA. TJÄNSTELEVERANTÖRENS ANSVAR BESTÄMS I ENLIGHET MED TVINGANDE BESTÄMMELSER I FINSK LAG.

På Webbplatsen kan det förekomma länkar till webbplatser som tredje parter äger eller förvaltar. När Användaren går till en sådan sida ska Användaren läsa och godkänna eventuella användningsvillkor innan han eller hon börjar använda webbplatsen. När Användaren går till en webbplats via en länk godkänner Användaren också att webbplatsen inte kontrolleras av Tjänsteleverantören och att Tjänsteleverantören inte har möjlighet att påverka innehållet som publiceras.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehåll i material på en tredje parts webbplats. När Tjänsteleverantören lägger in en extern länk till en tredje part på Tjänsteleverantörens webbplats innebär det inte att Tjänsteleverantören på något sätt stöder eller gör reklam för den här webbplatsen eller produkter och tjänster som anges på sidan.

Tjänsteleverantören strävar efter att Webbplatsen är tillgänglig utan avbrott. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att Webbplatsen utan avbrott kan anlitas utan störningar. Avbrott kan orsakas både av planerade uppdaterings- eller andra tekniska åtgärder och av oväntade driftsavbrott på Webbplatsen. Tjänsteleverantören strävar efter att återställa Webbplatsen utan dröjsmål om avbrottet beror på en omständighet som Tjänsteleverantören kan påverka.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för tredje parters innehåll som ingår på Webbplatsen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tjänster som tredje parter erbjuder, datanätverkets eller andra operativa delars funktionsduglighet eller för deras eventuella följder på hur Webbplatsen fungerar.

Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta Användaren endast sådana bevisade direkta skador som beror på Tjänsteleverantörens avsiktliga förfarande som strider mot lagstiftningen eller ett avtal. Sådana direkta skador är vanligtvis direkta kostnader som orsakats på grund av utredning av felet, till exempel telefon- och postkostnader. Tjänsteleverantören ansvarar inte gentemot Användaren eller tredje parter för indirekta skador som till exempel utebliven vinst eller ekonomisk skada.

Användaren har inte rätt till ersättning om Användaren inte meddelar Tjänsteleverantören om felet och lägger fram ersättningsanspråk och bevis på den uppkomna skadan inom skälig tid.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för Användarens eller tredje parters åtgärder eller för skador som beror på dessa. Tjänsteleverantören är befriad från avtals- och skadeersättningsskyldigheten om avtalet inte kan iakttas eller om iakttagandet fördröjs till följd av force majeure som Tjänsteleverantören inte kan påverka. Rättigheter som konsumentkunder har med stöd av tvingande lag begränsas inte genom villkor gällande ansvarsbegränsningar.

6. Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna för innehåll och varumärken på Webbplatsen och i dess innehåll ägs av Tjänsteleverantören och tredje parter och rättigheterna till Webbplatsen hör i övrigt till Tjänsteleverantören eller dess samarbetspartner.

På Webbplatsen Worldvision.fi finns upphovsrättsligt skyddat material. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor förbehålls. Kopiering, överföring, distribution eller lagring av webbplatsens innehåll eller delar därav är i alla former förbjudet utan Tjänsteleverantörens på förhand givna skriftliga samtycke, förutom de undantag som anges i Villkoren, och material på Webbplatsen som det uttryckligen är tillåtet att spara, till exempel material i pdf-format. Det är tillåtet att se och läsa webbplatsen Worldvision.fi på en dator eller motsvarande enhet samt att skriva ut delar för Användarens eget personliga bruk. Distribution av Webbplatsens innehåll även delvis är förbjudet utan särskilt på förhand givet skriftligt samtycke av Tjänsteleverantören.

WORLD VISION är World Vision Internationals varumärke. Tillgången till Webbplatsen kan inte indirekt eller annars tolkas som beviljande av licens- eller annan användningsrätt till varumärket som förekommer på webbplatsen utan Tjänsteleverantörens, varumärkesinnehavarens eller tredje parts skriftliga samtycke som ges på förhand.

Immateriella rättigheter till material som hör till Användaren som Användaren lägger ut på Webbplatsen (till exempel foton och videon) förblir kvar hos Användaren.

7. Tredje parters tjänster på vår Webbplats

7.1. Googles tjänster

Vi har integrerat nedanstående tjänster som tillhör Google Ireland Limited (”Google”), belägen på Irland, på vår Webbplats. När du anlitar Googles tjänster på vår Webbplats kan även Google behandla dina personuppgifter. Vi kan inte utesluta möjligheten att Google också skickar uppgifter till sin server i USA. Google har förbundit sig att iaktta överföringsprotokoll för personuppgifter mellan EU och USA. Närmare information finns på Googles webbplats.

Vi kan inte påverka hur eller vilka personuppgifter som Google behandlar. I Googles dataskyddsbeskrivning redogörs för vilka uppgifter gällande dem som anlitar tjänsterna Google kan behandla.

Närmare information om tekniken som Google använder på webbplatser i vilka Googles tjänster har integrerats finns på Googles webbplats. Syftet och omfattningen av Googles databehandling och dina rättigheter i anslutning till detta liksom alternativen för inställning i syfte att skydda din integritet finns i Googles dataskyddsförfarande. Närmare information om dataskyddsförordningarna finns på Googles webbplats.

7.1.1. Google Maps

Vi använder Google Maps. Google Maps är en karttjänst som vi använder i syfte att göra det lättare att lokalisera de orter som vi anger på vår Webbplats. När du anlitar Google Maps kan Google behandla data om din användning av kartfunktionerna på vår Webbplats.

7.1.2. Youtube

På vår webbplats finns också material som producerats via videoplattformstjänsten YouTube. YouTube är en tjänst som tillhandahålls av YouTube LLC (”YouTube”) i USA. YouTube LLC är Google Ireland Limiteds (”Googles”) dotterbolag. YouTube är integrerad på vår Webbplats med hjälp av den så kallade ”iFrame” -funktionen. När du anlitar innehåll som producerats med iFrame-funktionen går det inte att utesluta att YouTube eller Google kan behandla dina personuppgifter och skicka dem till en server som ligger i ett tredje land. Vi integrerar innehåll från YouTube på vår Webbplats för att kunna ge dig direkt tillgång till olika videor på vår Webbplats utan att du särskilt behöver hämta fram innehåll i YouTube. Tack vare detta kan vi optimera vårt utbud och göra din användarupplevelse intressantare. Detta ligger också i vårt berättigade intresse.

8. Behandling av personuppgifter

Tjänsteleverantören behandlar Användarens personuppgifter så som gällande lagstiftning om personuppgifter tillåter och förpliktar till. Närmare information om behandlingen av personuppgifter finns i Tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning. Dataskyddsbeskrivningarna gällande tredje parter som anlitas i tjänsten, bland annat dataskyddsbeskrivningarna för tjänsterna Google Maps och YouTube finns i dessa tjänsteleverantörers webbtjänster och Användaren uppmanas läsa dem.

9. Villkorens giltighetstid

Dessa Villkor tillämpas på användningen av avgiftsfria, offentliga avsnitt på Webbplatsen alltid då Webbplatsen besöks.

10. Ändringar i villkoren

Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. De uppdaterade villkoren publiceras på Webbplatsen och tillämpas på användningen av Webbplatsen från och med tidpunkten för publiceringen.

11. Lag som tillämpas och avgörande av meningsskiljaktigheter

På dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag av dess lagvalsregler.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna om dessa Villkor och tillämpningen av dem, strävar parterna efter att i första hand avgöra meningsskiljaktigheterna genom förhandlingar. Om parterna inte når en uppgörelse i godo i förhandlingarna avgörs meningsskiljaktigheterna i första instans av Helsingfors tingsrätt i Finland. En Konsument-kund kan emellertid föra ärendet till den allmänna underrätten på sin hemort eller till konsumenttvistenämnden för avgörande.Dataskyddsbeskrivning | Webbplatsens användningsvillkor | Avtalsvillkor för World Visions produkter och tjänster

Avtalsvillkor för World Visions produkter och tjänster

1. Allmänt

Avtalsvillkoren (senare ”Villkor”) för dessa avgiftsbelagda produkter och/eller tjänster på webbplatsen Worldvision.fi (”Webbplats”) liksom avgiftsfria tjänster som förutsätter registrering (alla senare ”Tjänster”) tillämpas mellan Suomen World Vision ry (”Tjänsteleverantör”) och kunder som använder Tjänsterna (”Kund”).

Utöver dessa Villkor tillämpas användarvillkoren på webbplatsen worldvision.fi.

Kunder är både personer som utnyttjar tjänsterna för eget bruk och personer som använder Tjänsterna som representant för en annan aktör (till exempel sin arbetsgivare).

Till tjänsterna hör bland annat fadderverksamhet, engångs- och månadsdonationer, tjänsten Omakeräys och World Vision Plus-tjänsten.

I dessa Villkor avses med att köpa både att köpa immateriella gåvor i Tjänsteleverantörens webbutik och att bli engångsdonator eller regelbunden donator.

2. Tjänsteleverantör, språk och kundstöd

Suomen World Vision ry (”Tjänsteleverantör”)
(FO-nummer: 0533334-9)
Brädgårdsgatan 6, 00580 Helsingfors
Tfn 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Kontaktperson i frågor om köp och användning av tjänster:
Minna Clergeaud (minna.clergeaud@worldvision.fi)

All kommunikation i anslutning till tjänsterna sker på det språk som Kunden har valt bland de språk som kan väljas på Webbplatsen (för tillfället finska). Kundservice ges på finska och engelska.

3. Vilka förutsättningar gäller för registrering och köp av Tjänster?

Våra tjänster kan användas och köpas av myndiga, det vill säga rättskapabla privatpersoner. Dessutom kan företag och andra juridiska personer (”Organisationskunder”) använda och köpa våra Tjänster.

Kunden ska lämna rätta uppgifter om sig själv (och den Organisationskund som han eller hon representerar) i de Tjänster där personuppgifter förutsätts. Kunden ansvarar för riktigheten hos den information som han eller hon lämnar samt för uppdatering av densamma.

3.1. Öppning av World Vision Plus-tjänsten

Förutsättning är att Kunden har en fungerande e-postadress. World Vision Plus-tjänsten öppnar sig automatiskt bland annat för dem som prenumererar på nyhetsbrevet eller blir faddrar.

3.2. Fadder

Förutsättning för att konsument-Kunder ska kunna betala fadderavgifter är minst 18 års ålder. En konsument-Kund eller en organisations-Kund som betalar fadderavgift kan utse en annan person till fadder, till exempel så att en vårdnadshavare utser sitt barn eller en arbetsgivare en arbetstagare. Den utsedde faddern kan vara under 18 år.

Den som utses till fadder ska ha gett sitt samtycke till att bli fadder. Den som utses till fadder ska lämna förnamn och efternamn samt en e-postadress till vilken vi kan skicka fadderinformation.

3.3. Månadsdonator

Konsumentkunder ska vara minst 18 år.

3.4. Engångsdonation

Förutsättning är att Kunden har tillgång till ett gireringssätt som möjliggör engångsdonation.

3.5. Öppnande av Omakeräys-tjänsten

Förutsättning är att Kunden har en fungerande e-postadress och att Kunden har lov att lägga till och offentligt publicera uppgifter och/eller bilder gällande andra personer på sin Omakeräys-sida på internet och, i fråga om egna bilder, tillstånd av fotografen.

3.6. Köp av immateriella gåvor i vår webbtjänst

Förutsättning är att Kunden har tillgång till ett av betalningssätten som förutsätts i vår webbtjänst.

4. Uppkomsten av avtal om tjänster

Ett avtal som är bindande för Kunden uppkommer när Kunden slutför en registrering, en beställning, ett inköp eller en donation. Kunden uppmanas omsorgsfullt kontrollera innehållet i avgiftsbelagda åtgärder innan han eller hon bekräftar dem. Kunden förstår och godkänner att åtgärder kan vara förbundna med betalningsskyldighet (till exempel betalning av ett donerat belopp eller priset av inköp).

Om Kunden genomför ovan angivna åtgärder i egenskap av representant för en organisation eller genom att använda en smarttelefonanslutning som ägs av en organisation försäkrar och ansvarar Kunden för att han eller hon har rätt att representera Organisationskunden och genomföra bindande åtgärder för dess räkning.

Om Kunden behöver göra ändringar i sin donationsplan kan han eller hon kontakta Tjänsteleverantörens kundservice för att få information om hur förändringarna påverkar innehållet i donationsavtalet.

5. Föremålet för avtalet

Föremålet för varje enskilt avtal (bland annat fadderskap, månadsdonation, Omakeräys) och hur Tjänsten fungerar förklaras i samband med beställningen av Tjänsten och i de särskilda villkoren för enskilda Tjänster som ingår i dessa Villkor.

Kunden ansvarar för sin utrustning i anslutning till användningen av Tjänsterna, dess datasäkerhet, sin nätuppkoppling och sina datakommunikationsavgifter.

6. Tjänsteutbud och priser

Vi strävar efter att utveckla vårt Tjänsteutbud i enlighet med våra Kunders behov och önskemål. Vårt Tjänsteutbud förändras och utvecklas tidvis och vi garanterar inte att en viss Tjänst är bestående.

Information om Tjänsterna, deras egenskaper, tillgänglighet, priser och leveranssätt meddelas i samband med valet och köpet av Tjänsten.

Tjänsternas priser gäller tillsvidare eller för en särskilt angiven tid. Tjänsterna faktureras enligt det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen.

7. Betalningssätt

Tjänsterna kan betalas med följande betalningssätt:

 • bank- och kreditkort (vilka kort som kan användas anges i samband med betalningen)
 • e-faktura
 • direktdebitering
 • MobilePay
 • sms-betalning
 • kontant
 • kontogirering på begäran

När det gäller betalningstjänster samarbetar Tjänsteleverantören bland annat med Stripe, Visma Pay och MobilePay. Den aktuella betalningstjänstpartnern anges i samband med betalningen. På betalningen tillämpas även betalningstjänstpartnerns egna användningsvillkor och eventuellt villkor för behandlingen av personuppgifter. Vi uppmanar Kunderna att läsa betalningstjänstpartnernas användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningar. På Kundens kontoutdrag kan betalningstjänstpartnerns namn anges som betalningsmottagare i stället för Suomen World Vision.

8. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att personuppgifterna som Kunden meddelat Tjänsteleverantören är uppdaterade och att avtalsförpliktelserna för den Tjänst som Kunden har valt uppfylls.

Det åligger Kunden att se till att samtycken och rättigheter som krävs för en Omakeräys-tjänst som Kunden har inrättat har inhämtats om det i Omakeräys-tjänsten ingår andra än Kundens egna personuppgifter, bilder eller annat material som skyddas av upphovsrätten.

Kunden ansvarar för att han eller hon utför fadderuppdraget enligt god sed och med respekt för fadderbarnet samt förbinder sig till villkor och rekommendationer som gäller fadderskapet (bland annat om publicering av fadderbarnets bilder och namn).

9. Tjänsteleverantörens ansvar och ansvarsbegränsningar och force majeure

Tjänsteleverantören tillhandahåller Tjänsterna enligt ”som sådana”-principen och garanterar inte att Tjänsterna fortlöpande fungerar, är bestående eller lämpar sig för bestämda syften.

Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta Kunden endast en sådan direkt skada som har orsakats av Tjänsteleverantörens uppsåtliga förfarande i strid mot lagen eller mot avtalet mellan Tjänsteleverantören och Kunden. Sådana direkta skador är direkta kostnader sedvanligt orsakade av utredningen av skadan, till exempel post- och telefonkostnader.

Kunden har inte rätt till ersättning om Kunden inte meddelar Tjänsteleverantören om felet och lägger fram ersättningsanspråk och bevis på den uppkomna skadan inom skälig tid.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som orsakats Kunden eller en tredje part, till exempel ekonomisk skada eller utebliven vinst.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för Kundens eller tredje parts åtgärder eller för skador som beror på dessa.

Tjänsteleverantören är befriad från avtals- och skadeersättningsskyldigheten om avtalet inte kan iakttas eller om iakttagandet fördröjs till följd av force majeure som Tjänsteleverantören inte kan påverka. Även i sådana fall strävar Tjänsteleverantören emellertid efter att betjäna Kunden på bästa möjliga sätt.

Rättigheter som konsumentkunder har med stöd av tvingande lag begränsas inte genom villkor gällande ansvarsbegränsningar. För organisationskunders del begränsas Tjänsteleverantörens felansvar maximalt till helhetspriset för de reklamerade Tjänster som Kunden har köpt.

10. Särskilda villkor för fadderverksamhet

Nedan beskrivs särskilda villkor för fadderverksamheten som utöver dessa allmänna Villkor tillämpas på Kunden när Kunden är en del av fadderverksamheten. Närmare information om fadderverksamheten ges också i avsnittet om fadderverksamhet på Tjänsteleverantörens Webbplats och i övrigt material om fadderverksamheten.

Pengar som doneras för fadderverksamheten går inte direkt till fadderns fadderbarn utan används för utvecklingssamarbetsprojektet som hjälper flera barn i fadderbarnets hemtrakt.

Tjänsteleverantören utser automatiskt ett nytt fadderbarn för faddern om fadderbarnet flyttar från regionutvecklingsprogrammets område, fadderbarnet inte längre deltar i World Visions verksamhet, fadderbarnet eller familjen inte medverkar i fadderbarnsprogrammet längre eller om World Visions arbete i området upphör.

Fadderskapet upphör inte automatiskt när fadderbarnet fyller 18 år. Fadderskapet för det angivna fadderbarnet upphör senast då barnet har fyllt 21 år.

Kommunikationen mellan faddern och fadderbarnet sker via Tjänsteleverantören, vilket innebär att dessa inte kommunicerar direkt med hjälp av varandras kontaktuppgifter. I syfte att skydda fadderbarnets integritet ges faddern inte barnets kontaktuppgifter när fadderskapet upphör.

Faddern får inte avslöja eller publicera för någon annan fadderbarnets efternamn, hälsouppgifter, exakta hemort eller fadderbarnets närståendes personuppgifter om fadderbarnet känner till dem.

Fadderbarnet får följande uppgifter om faddern av Tjänsteleverantören:

 • meddelande om att barnet har fått en fadder eller att ett fadderskap har upphört
 • ett fotografi av faddern om faddern vill välja alternativet att barnet väljer fadder
 • fadderns för- och efternamn
 • faddernummer
 • den frivilliga extra penninggåvans storlek (en gång om året har faddern möjlighet att ge en frivillig extra penninggåva, utöver det regelbundna överenskomna fadderbidraget)

Fadderbarnet får inte veta beloppet av fadderbidraget som faddern betalar eller om faddern har betalt bidraget som han eller hon har valt varje månad.

Tjänsteleverantören måste få information om att faddern avlidit av fadderns arvingar för att kunna avsluta fadderskapet eftersom Tjänsteleverantören inte får information om fadderns bortgång från befolkningsregistret.

Om Tjänsteleverantören inte har fadderns aktuella kontaktinformation men får bidrag av faddern, fortsätter fadderskapet och betalningarna skickas fortgående fram till det att fadderbidragen inte längre betalas eller tills fadderbarnet avslutar sitt fadderskap (fadderbidrag som fortsätter komma används ändå för utvecklingssamarbetet).

Om Kunden har valt återkommande betalning i sin nätbank som betalningsalternativ för sin fadderverksamhet kan endast Kunden själv ställa in betalningarna.

11. Särskilda villkor för Omakeräys-tjänsten

Nedan beskrivs de särskilda villkor i anknytning till Omakeräys-tjänsten som utöver dessa allmänna Villkor tillämpas på Kunden i den utsträckning som Kunden är en del av verksamheten för Omakeräys-tjänsten. Mer information om Omakeräys-tjänsten finns också under Omakeräys på vår Webbplats och i övrigt material om Omakeräys.

Kampanjsidan som Kunden utarbetar är offentlig och synlig på webben. Kunden ansvarar i enlighet med Villkoren för att Kunden har tillräckliga tillstånd och rättigheter för publicering av personers namn och bilder samt samtycke av den som tagit fotografierna och andra rättighetshavare av skyddade material.

Kunden bestämmer hur länge Omakeräys-medelanskaffningskampanjen ska fortgå och får under kampanjens gång automatiska e-postmeddelanden om hur kampanjen framskrider.

Kunden ska ge Tjänsteleverantören sina rätta personuppgifter när Kunden öppnar kampanjen. Kunden kan, om han eller hon vill, uppträda under pseudonym på sin offentliga Omakeräys-kampanjsida.

Den som donerar på Omakeräys-kampanjsidan kan välja att synas på sidan under eget namn, under pseudonym eller som anonym donator.

12. Ångerrätt

Konsument-Kunden har i enlighet med konsumentskyddslagen 14 dygns ångerrätt gällande immateriella gåvor som han eller hon köper i Tjänsteleverantörens nättjänst, om inte något av undantagen gällande begränsningen av ångerrätten i konsumentskyddslagen uppfylls (till exempel om tjänsten har utförts i sin helhet eller elektronisk leverans av digitalt innehåll har påbörjats innan ångerfristen har löpt ut efter begäran eller samtycke från konsument-Kunden och konsument-Kunden har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall).

Donationsbesluten är avtal som är bindande för konsument-Kunden från och med den tidpunkt då avtalet uppstår och på dem tillämpas inte ångerrätten i konsumentskyddslagen gällande distans- och hemförsäljning.

En organisations-Kund har inte ångerrätt i fråga om innehåll som har köpts i Tjänsten eller donationsbeslut.

13. Avslutande av kundförhållande

Nedan specificeras olika sätt att avsluta Kundförhållanden beroende på Tjänsten. Om Kunden avlider eller på annat sätt bestående eller för längre tid är förhindrad att uppfylla sina förpliktelser kan Tjänsteleverantören avsluta kundförhållandet efter att ha informerats om att Kunden avlidit eller är förhindrad. Tjänsteleverantören får inte automatiskt information till exempel om personer som har avlidit eller ställts under förmynderskap.

13.1. Avslutande av World Vision Plus-tjänsten

World Vision Plus-tjänsten gäller åtminstone under den tid som Kunden medverkar i fadderverksamheten eller prenumererar på nyhetsbrevet.

När ovan nämnda Tjänster har avslutats kan Kunden avsluta sin World Vision Plus-tjänst genom att lämna en begäran om stängning till Tjänsteleverantörens kundservice.

Tjänsteleverantören kan avsluta World Vision Plus-tjänsten efter att ovanstående Tjänster har upphört och enligt begrundat övervägande på andra grunder, som till exempel på grund av den tekniska funktionsdugligheten hos Kundens anordningar och datasäkerhetsprogram.

13.2. Avslutande av fadderskap

Den som betalar fadderbidragen kan avsluta fadderverksamheten genom att meddela detta per brev, e-post eller per telefon till Tjänsteleverantörens kundservice. Att enbart ställa in betalningen av fadderbidrag räknas inte som meddelande om att fadderverksamheten avslutas.

Tjänsteleverantören kan avsluta fadderverksamheten om

 • fadderbidragen inte betalas under minst fyra på varandra följande månader
 • beloppen av fadderbidragen återkommande underskrider det avtalade beloppet
 • faddern (eller betalaren, om betalaren är en annan person än faddern) ställs under förmynderskap
 • barnskyddsbestämmelser som anknyter till fadderskapet har överträtts

Tjänsteleverantören skickar ett meddelande om att fadderskapet avslutats till den som betalar fadderbidragen under användning av de kontaktuppgifter som betalaren senast uppgett.

13.3. Avslutande av månadsdonerande

Månadsdonatorn kan sluta donera genom att meddela beslutet per brev, e-post eller per telefon till Tjänsteleverantörens kundservice. Att enbart ställa in betalningen av fadderbidrag räknas inte som meddelande om att månadsdonerandet avslutas.

Tjänsteleverantören kan avsluta månadsdonerandet om

 • månadsbidragen inte betalas under minst fyra på varandra följande månader
 • månadsbidraget återkommande underskrider det avtalade beloppet
 • månadsdonatorn ställs under förmynderskap

Tjänsteleverantören skickar ett meddelande om att månadsdonerandet avslutats till den som betalar månadsbidragen under användning av de kontaktuppgifter som betalaren senast uppgett.

13.4. Avslutande av Omakeräys-tjänsten

Kunden kan avsluta sin Omakeräys-tjänst genom att meddela beslutet per brev, e-post eller per telefon till Tjänsteleverantörens kundservice.

Tjänsteleverantören kan avsluta Kundens Omakeräys-tjänst om

 • den person som anges i Omakeräys-kampanjen (till exempel den som fyller år) meddelar Tjänsteleverantören att han eller hon inte vill ingå i materialet så att han eller hon kan identifieras)
 • det i innehållet/genomförandet av Omakeräys-kampanjen i övrigt ingår någonting lagstridigt, opassande eller annat som utifrån Tjänsteleverantörens övervägande leder till att kampanjen avslutas
 • det enligt Tjänsteleverantörens övervägande i övrigt finns en grundad anledning till att avbryta eller avsluta Omakeräys-tjänsten som Kunden själv har skapat

Tjänsteleverantören får hålla insamlingssidor som skapats i Omakeräys-tjänsten synliga i sin nättjänst som en del av sitt Omakeräys-arkiv, antingen i den form som Kunden utarbetat eller anonymiserade, i syfte att visa exempel på Omakeräys-tjänsten.

14. Behandlingen av personuppgifter och kakor

Tjänsteleverantören behandlar Kundens personuppgifter på det sätt som den aktuella lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förpliktar till. Närmare information om behandlingen av personuppgifter finns i Tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning.

15. Överföring av avtalet och ändringar av Villkoren

Kunden har inte rätt att överföra avtalet till en tredje part. Tjänsteleverantören får överföra avtalet till en tredje part genom att meddela Kunden om överföringen.

Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. Om Villkoren ändras på ett sätt som väsentligt försvagar konsument-Kundens ställning med tanke på den Tjänst som Kunden redan har beställt eller köpt, informerar Tjänsteleverantören Kunden om sådana kommande ändringar i villkoren och erbjuder möjlighet att avsluta avtalet innan ändringarna träder i kraft.

16. Lag som tillämpas och avgörande av meningsskiljaktigheter

På dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag av dess lagvalsregler.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna om dessa Villkor eller tillämpningen av dem, strävar parterna efter att i första hand avgöra meningsskiljaktigheterna genom förhandlingar. Om parterna inte når en uppgörelse i godo i förhandlingarna avgörs meningsskiljaktigheterna i första instans av Helsingfors tingsrätt i Finland. Konsument-Kunden kan emellertid föra tvisten till den allmänna underrätten eller konsumenttvistenämnden på sin hemort.