Vihreä kukkula Etiopiassa.

Metsityshanke (FMNR), Etiopia

Metsien ennallistamista ja ilmastokestäviä toimeentulomahdollisuuksia

Laidunmaiden laajeneminen, väestönkasvu, laiton metsien hakkuu sekä metsäpalot ovat osa monista syistä metsien katoamiselle Etiopiassa. Erityisenä huolenaiheena pahoin kärsineillä alueilla on polttopuun ja puuhiilen valmistukseen tarvittavan puun kerääminen. Metsien vähentyessä esimerkiksi eroosio lisääntyy ja viljelymaan laatu heikkenee. Perheille ja karjalle ei riitä ravintoa, ja lapset joutuvat hakemaan polttopuita entistä kauempaa.

FMNR - Edullinen ja nopea metsitysmenetelmä

Käynnistimme Etiopian Kindo Koyishassa metsityshankkeen kesällä 2019 ja vuoden kuluttua hanketta laajennettiin Offaan ja Shashemeneen. Kaikille alueille yhteistä on voimakkaasti vaihtelevat maastonmuodot, jonka vuoksi ne ovat erityisen alttiita eroosiolle puuston hävitessä. Hyödynnämme metsien ennallistamisessa World Visionin kehittämää edullista sekä nopeasti tuottavaa metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration). Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 eroosion runtelemassa maassa.

Kahdeksan tuhatta hehtaaria uutta metsää

Hankkeeseen osallistuu reilut kuusi tuhatta perhettä. He ovat järjestäytyneet osuuskuntiin, joille on myönnetty laillinen käyttöoikeus metsäalueisiin. Tavoitteena on ennallistaa kahdeksan tuhatta hehtaaria metsää. Metsitystoimien lisäksi hankkeessa kehitetään kylien maataloutta, ml. peltometsäviljelyä, ja muita toimeentulomahdollisuuksia, jotka vähentävät painetta metsien kestämättömän käytön jatkumiselle. Naisten ja vammaisten ihmisten osallistumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Metsittämisellä ja peltometsäviljelyllä on mm. seuraavia positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin:

  • Lisääntynyt puusto lisää maan hedelmällisyyttä ja täten maanviljelyn tuottavuutta
  • Riskit sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia vaikutuksia kohtaan vähenevät
  • Yhteisöjen toimeentulomahdollisuudet monipuolistuvat ja perheillä on varaa pitää lapsia koulussa
Mies seisoo jyrkällä vuorenrinteellä Etiopiassa.

Hankkeesta hyötyy suoraan yli 6 000 kotitaloutta. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Vastaaville World Vision Australian hankkeille on myönnetty Gold Standard -sertifikaatti, joka mahdollistaa päästöyksiköiden myymisen päästökaupassa. Myös Suomen World Visionin hankkeelle haetaan parhaillaan Gold Standard -sertifikaattia.

Merkittäviä tuloksia Etiopiassa

Menetelmällä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia jo aiemmin Etiopiassa. Yhteisöjen jäsenet raportoivat vähentyneestä eroosiosta, maaperän hedelmällisyydestä, paremmasta ilmanlaadusta sekä viileämmästä paikallisilmastosta. FMNR-menetelmää hyödyttävät hankkeet ovat tuottaneet yhteisölle lisätuloja päästöyksiköiden myymisellä ja ilmakehästä sidottiin hiilidioksidia 181 650 tonnia vuosien 2005-2018 välillä.

World Visionin metsitysprojektit ovat aina paikallisten yhteisöjen aloitteesta käynnistettyjä ja sana metsitysmenetelmän vaikuttavista tuloksista on kiirinyt yhteisöstä toiseen. Yhteisöillä on paikallishallinnon myöntämä käyttöoikeus alueihin, joilla metsitys toteutetaan. Laillinen käyttöoikeus on edellytys hankkeen tulosten kestävyydelle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle.

Mestä Etiopiassa.

Lue lisää ilmastotyöstämme