Metsityshanke Etiopiassa

Laidunmaiden laajeneminen, väestönkasvu, laiton metsien hakkuu sekä metsäpalot ovat osa monista syistä metsien katoamiselle Etiopian Wolaitan alueella. Erityisenä huolenaiheena pahoin kärsineillä alueilla on polttopuun ja puuhiilen valmistukseen tarvittavan puun kerääminen. Metsien vähentyessä esimerkiksi eroosio lisääntyy ja viljelymaan laatu heikkenee. Perheille ja karjalle ei riitä ravintoa, ja lapset joutuvat hakemaan polttopuita entistä kauempaa. Ihmisten tietoisuus metsien merkityksestä on Etiopiassa usein hyvin heikolla tasolla. 

Käynnistimme Etiopian Wolaitassa metsityshankkeen kesällä 2019. Hyödynnämme World Visionin kehittämää edullista, skaalautuvaa sekä nopeasti tuottavaa metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration). Sen avulla pystytään metsittämään jopa hyvin degradoituneet alueet. Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 eroosion runtelemassa maassa. 

Hankkeen päätavoitteena on opettaa pienviljelijöiden osuuskunnille metsitysmenetelmä ja tämän avulla jälleenkasvattaa yli kahdeksan tuhatta hehtaaria metsää. Metsittämisellä on mm. seuraavia positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin:

  • Lisääntynyt puusto ja muu kasvillisuus lisää maan hedelmällisyyttä ja palauttaa veden kiertokulkua
  • Maanviljelyn tuottavuus kasvaa ja karja lypsää lisääntyneen ravinnon vuoksi tasaisemmin ympäri vuoden
  • Yhteisöjen toimeentulo ja ruokaturva paranevat ja perheillä on varaa pitää lapsia koulussa

Hankkeesta hyötyy suoraan noin 14 000 kotitaloutta eli arviolta 83 000 ihmistä. Laajemmin hanke hyödyttää yli 500 000 ihmistä. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Vastaaville World Vision Australian hankkeille on myönnetty Gold Standard -sertifikaatti, joka mahdollistaa päästöyksiköiden myymisen päästökaupassa. Myös Suomen World Visionin hankkeelle haetaan parhaillaan Gold Standard -sertifikaattia. 

Metsitystä Etiopiassa

Merkittäviä tuloksia Etiopiassa

Menetelmällä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia jo aiemmin Etiopiassa. Yhteisöjen jäsenet raportoivat vähentyneestä eroosiosta, maaperän hedelmällisyydestä, lisääntyneistä sateista, paremmasta ilmanlaadusta sekä viileämmästä paikallisilmastosta. FMNR-menetelmää hyödyttävät hankkeet ovat tuottaneet yhteisölle lisätuloja päästöyksiköiden myymisellä ja ilmakehästä sidottiin hiilidioksidia 181 650 tonnia vuosien 2005-2018 välillä.

World Visionin metsitysprojektit ovat aina paikallisten yhteisöjen aloitteesta käynnistettyjä ja sana metsitysmenetelmän vaikuttavista tuloksista on kiirinyt yhteisöstä toiseen. Yhteisöillä on paikallishallinnon myöntämä käyttöoikeus alueihin, joilla metsitys toteutetaan. Laillinen käyttöoikeus on edellytys hankkeen tulosten kestävyydelle ja sosiaalista oikeudenmukaisuudelle. 
 

Metsitystä Etiopiassa
Ennen (hanketta) ei ollut puita, maa oli paljasta ja lämpötilat hyvin korkeita. Hankkeen alkaessa puut alkoivat kasvaa nopeasta, kadonneet villieläimet palasivat hiljalleen takaisin ja sateita alkoi tulla enemmän.
Ympäristöklubin lapsijäsen, Humbo, Etiopia.